Viši tužilac Danijela Trajković ne prelazi u Apelaciono tužilaštvo

Državno veće tužilaca (DVT) odabralo je četiri imena za popunu zameničkih mesta u Apelacionom tužilaštvu u Beogradu, ali među njima nema imena višeg tužioca u Vranju Danijele Trajković, koja je bila među ćetrdesetak kandidata sa najvišim ocenama.

DVT se opredelilo za Aleksandru Grbović, Jasminu Stanković, Gordanu Stojanović i Leonoru Cvijović, četiri kandidatkinje koje dolaze iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Svi izabrani kandidati su nakon testiranja, a pre izbora ocenjeni ocenom "izuzetno uspešno obavlja javnotužilačku funkciju".

Po objavljivanju konačna četiri imena i završenom izboru objavljeno je da je reč o kandidatima "koji su u najvišem stepenu ispunili kriterijume" na osnovu kojih se utvrđuje stručnost, osposobljenost i dostojnost.

Trajkovićeva je, nakon obavljenog razgovora u Beogradu 11. aprila ove godine (pred komisijom u kojoj su bili Tatjana Lagumdžija, Radovan Lazić i Stanislav Dukić, izborni članovi veća) kao i većina kandidata ocenjena najvišim ocenama i dobila je maksimalnih 70 poena.

U okviru testiranja vrednovani su stručna osposobljenost (50 poena) i razgovor pred komisijom (maksimalnih 20 poena za Trajkovićevu).

Za mesta zamenika u Apelacionom tužilaštvu u Beogradu kandidovalo se više od 40 kandidata, a samo desetak nije bilo iz Beograda.

Apelaciono tužilaštvo u Beogradu ima apelacionog tužioca i dvadesetak zamenika, od kojih je jedan deo upućen na rad u druga tužilaštva.

Konkurs je bio raspisan za četiri zamenika.

Prethodni vršilac funkcije višeg tužioca u Vranju Zaječarac Zorin Zogović, koji je obavljao tu funkciju pre Danijele Trajković, postao je 2015. zamenik u Apelacionom tužilaštvu u Beogradu.

PROCEDURA

Izabrani zamenik javnog tužioca stupa na funkciju na svečanoj sednici u javnom tužilaštvu za koje je izabran, najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora. Državno veće tužilaca oglasilo je izbor za zamenike javnih tužilaca u „Službenom glasniku RS” (broj 96/18) i u „Službenom glasniku RS” (broj 12/19), u skladu sa odredbama čl. 78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu. Postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata, sproveden je u skladu sa članovima 52. do 58. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca („Službeni glasnik RS”, br. 29/17 i 46/17). Komisija za utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava, obrazovana je na sednici Državnog veća tužilaca, A broj 20/19 od 23.01.2019. godine. Državno veće tužilaca, u skladu sa članom 18. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, obrazovalo je povremeno radno telo – Komisiju za obavljanje razgovora sa kandidatima koji su konkurisali na mesta zamenika javnog tužioca u apelacionim i višim javnim tužilaštvima. Nakon obavljenog razgovora sa kandidatima za izbor za zamenike javnog tužioca u apelacionim i višim javnim tužilaštvima, radno telo - Komisija je ocenila kandidate u skladu sa odredbama člana 13. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije. Na osnovu obavljenog razgovora sastavljen je zapisnik, na obrascu koji je propisalo Veće, a svi članovi komisije, koji su učestvovali u razgovoru, dali su svoje mišljenje i pojedinačnu ocenu za svakog kandidata. Državno veće tužilaca objavilo je dana 17.04.2019. godine rang liste kandidata za izbor za zamenika javnog tužioca u apelacionim i višim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji. Rang lista kandidata objavljena je na internet prezentaciji Državnog veća tužilaca i na rang listu nije izjavljen prigovor. Državno veće tužilaca, na sednici održanoj 24.04.2019. godine, utvrdilo je konačne rang liste kandidata za izbor za zamenika javnog tužioca u apelacionim i višim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji. Na sednici održanoj 30. maja 2019. godine, Državno veće tužilaca je, na osnovu konačne rang liste i predloga Komisije - radnog tela, izabralo za zamenike javnog tužioca kandidate koji su u najvišem stepenu ispunili kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje stručnost, osposobljenost i dostojnost.

Najnovije vesti