DRI: Na službena putovanja potrošeno 7,2 miliona dinara

Za troškove službenih putovanja u zemlji, inostranstvu i troškove putovanja u okviru tzv. redovnog rada, Grad Vranje je tokom 2016. godine potrošio 7,2 miliona dinara, obelodanila je Državna revizorska institucija (DRI), čiji su službenici nedavno završili izveštaj o poslovanju lokalne samouprave za pretprošlu godinu.

U izveštaju se precizira da je iz budžeta grada potrošeno 4,6 miliona, iz donacija i pomoći 87.000, a iz ostalih izvora, koji se ne navode, 2,6 miliona dinara.

U izveštaju se to ne navodi, ali je do polovine ove poslovne godine vlast u Vranju predvodila vladajuća koalicija okupljena oko SPS, a u drugoj polovini godine vlast koju je formirao SNS i nekoliko stranaka pridruženih vladajućoj koaliciji. U izveštaju se ne precizira u kom su periodu troškovi napravljeni.

Kaže se samo da su iskazani rashodi za troškove službenih putovanja u zemlji u iznosu od 2,6 miliona dinara, troškove službenih putovanja u inostranstvo u iznosu od 502.000 dinara, troškove putovanja u okviru redovnog rada u iznosu od 1,4 milion i troškovi putovanja učenika u iznosu od 92.000 dinara.

Kada su u pitanju gradonačelnik i Gradsko veće, dodaje se u izveštaju, iskazano je izvršenje u ukupnom iznosu od 414.000 dinara, i to za troškove službenih putovanja u zemlji u iznosu od 300.000 dinara, troškove službenih putovanja u inostranstvo u iznosu od 114.000 dinara.

- Grad Vranje je otvorio račun kod poslovne banke „Banke Intesa“ ad Beograd, za korišćenje kreditne kartice Master card, koju je gradonačelnik grada Vranja koristio za plaćanje troškova na službenim putovanjima u iznosu od 213.000 dinara.

Na osnovu revizije uzorkovane dokumentacije utvrđeno je da je gradonačelnik grada Vranja izvršio rashode za službena putovanja bez donetog internog akta o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu.

Plaćanje Master card karticom u iznosu od 213.000 dinara izvršeno je bez osnova u skladu sa zakonom, što je suprotno članu 2. i članu 56. Zakona o budžetskom sistemu i članu 1 Pravilnika o uslovima i načina za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor.

Izvršeno je plaćanje na ime korišćenja Master card Banca Intesa po osnovu računa bez zavodnog štambilja, bez potpisa korisnika usluga, bez potpisa lica koje je račune kontrolisalo, tako da je plaćanje izvršeno bez kompletne validne dokumentacije, što je suprotno članu 58. Zakona o budžetskom sistemu i članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu – konstatuje državni revizor u svom izveštaju

Putni nalozi za gradonačelnika su izdati „nakon izvršenog putovanja, bez definisanog zadatka na službenom putu“, dodaje se u izveštaju.

- Nalozi ne sadrži račune o izvršenim troškovima na službenom putovanju kao prilog za obračun i naknadu troškova, što nije u skladu sa članom 5. i članom 13. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika – kaže se u izveštaju DRI.

Kada je reč o Gradskoj upravi, u kontrolisanom periodu (2016) iskazano je izvršenje u ukupnom iznosu od 1,1 milion dinara, od toga su troškovi službenih putovanja u zemlji u iznosu od 780.000 i troškovi službenih putovanja u inostranstvo 336.000 dinara.

Najnovije vesti