Grad plaćao SPS-u za zakup poslovnog prostora

Nedavno završeni izveštaj Državne revizorske institucije o poslovanju lokalne samouprave Vranja u 2016. godini, pokazao je da je Grad za zakup poslovnog prostora tokom te kalendarske godine platio 2.560.000 dinara.

Iz izveštaja se vidi da je Gradska uprava (koju je do polovine 2016. predvodila koalicija okupljena oko SPS, a posle toga vlast predvođena SNS), uzela u zakup više poslovnih prostora.

I to, najpre, od Rudnika „Grot“ Kriva Feja, sa mesečnim zakupom u iznosu od 171.000 dinara i ukupno plaćenim iznosom u 2016. godini u iznosu od 1.689.000 dinara za potrebe službi Gradske uprave.

JP Novi dom iznajmilo je prostor Gradu sa mesečnim zakupom u iznosu od 5.000 dinara za potrebe Mesne zajednice Vlase. Tom JP je u toku 2016. godine plaćeno 109.000 dinara.

Sa fizičkim licem sklopljen je ugovor o zakupu prostora za Kancelariju za mlade, sa mesečnim zakupom od 150 evra u dinarskoj protivvrednosti i ukupno plaćenim iznosom u 2016. godini u iznosu od 221.000 dinara.

Čak je i sa političkom strankom SPS sklopljen ugovor o zakupu na mesečni iznos od 20.000 dinara i plaćeno im je 120.000 dinara u 2016. godini, a Lovačkom udruženju „Fazan“ 60.000 dinara za zakup njihovih prostorija.

Na osnovu revizije uzorkovane dokumentacije utvrđeno je da za Ugovor o zakupu poslovnog prostora (broj 361-6/13-0 od 13.2.2013. godine), sa JP „Novi dom“ Vranje, na neodređeno vreme i sa ugovorenom mesečnom zakupninom u iznosu od 5.000 dinara (za zakup poslovnog prostora u površini od 38,10m2 za potrebe Mesne zajednice Vlase), „nije postojao osnov u skladu sa zakonom za zaključenje ugovora, jer je mesna zajednica pravno lice i indirektni korisnik budžeta Grada“.

- Gradska uprava je platila račune za zakup u 2015. i 2016. godine za potrebe Mesne zajednice Vlase u ukupnom iznosu od 109.000 dinara, bez osnova koji je u skladu sa zakonom, što je suprotno članu 56. Zakona o budžetskom sistemu.

Gradska uprava grada Vranja je izvršila i evidentirala rashode po računima za zakup poslovnog prostora po računima koji nisu potpisani od strane lica koje je kontrolisalo ispravu i lica odgovornog za nastalu poslovni promenu, odnosno bez validne dokumentacije što je suprotno članu 58. Zakona o budžetskom sistemu i članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu – konstatovali su iz DRI u nedavno objavljenom izveštgaju o poslovanju Gradske uprave Vranja u 2016. godini.

Najnovije vesti