Grad preplatio 8 miliona, plaćao struju SUBNOR-u, Robnoj pijaci...

Kontrolom konkursne dokumentacije i ugovora koje je Grad Vranje tokom 2016. godine sklapao sa JP EPS Snabdevanje, državni revizor ustanovio je da je Gradska uprava, pored ugovorenih mernih mesta, plaćala račune i za brojila koja nisu utvrđena ugovorima za 2015. i 2016. godinu.

U izveštaju koji je nedavno objavila Državna revizorska institucija, navodi se da su ta merna mesta locirana u JP Uprava Banje, Robnoj pijaci, Likovnoj radionici u Novom domu kulture i Centru za talente u Vranju.

Grad Vranje je, objašnjava se u izveštaju, po osnovu primljenih računa za ova merna mesta „preuzeo obaveze i izvršio rashode za električnu energiju u ukupnom iznosu od 1.350.000 dinara, što je suprotno članu 56. Zakona o budžetskom sistemu“.

- Gradska uprava je za nabavku električne energije po Ugovoru o javnoj nabavci dobra električna energija (broj 404-13/2015-16 od 29.06.2015. godine), zaključenog sa EPS Snabdevanje doo, platila više od ugovorene vrednosti u iznosu od 7,8 miliona dinara, što je suprotno članu 32 Zakona o javnim nabavkama i članu 57 Zakona o budžetskom sistemu – navode eksperti DRI u svom izveštaju.

Ugovorima je bilo utvrđeno 39 mernih mesta za isporuku i naplatu električne energije, od kojih je 10 bilo ugovoreno za mesne zajednice i jedno merno mesto za Savez udruženja boraca (SUBNOR) u Vranju.

Pretragom papirologije, na kontu 421211 Gradske uprave, evidentirani su rashodi u iznosu od 7.011.000 dinara. Ustanovljeno je da je GU u postupcima javnih nabavki zaključila Ugovor o javnoj nabavci dobra električna energija broj 404-13/2015-16 od 29.06.2015. godine, sa „EPS Snabdevanje“ doo Beograd, sa rokom od godinu dana, sa izraženim iznosom planiranih sredstava predmeta javne nabavke u iznosu od 7.917.000 dinara.

- Po ovom ugovoru je plaćeno u toku 2015. godine 9.080.000 dinara i u toku 2016. godine 5.194.000 dinara, odnosno Ugovor je izvršen u ukupnom iznosu od 14.273.000 dinara - navode iz DRI.

Ugovor o javnoj nabavci dobra električna energija (broj 404-28/2016-16 od 28.06.2016. godine sa JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, sa rokom od godinu dana), zaključen je sa ugovorenim iznosom do 5.754.000 dinara bez PDV-a, odnosno 6.905.000 sa PDV-om. Po ovom ugovoru je u toku 2016. godine plaćeno 5.112.000 dinara – ustanovio je revizor.

Gradska uprava grada Vranja je evidentirala rashode za usluge za struju, „a da nisu zavedeni zavodnim štambiljem, nisu potpisani od strane lica koje je kontrolisalo ispravu i lica odgovornog za nastalu poslovnu promenu“.

- Tako je izvršeno plaćanje i evidentiranje rashoda bez validne računovodstvene dokumentacije, što je suprotno članu 58. Zakona o budžetskom sistemu i članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu – navode iz DRI.

Najnovije vesti