PROPUST DO PROPUSTA u ugovorima za mobilnu telefoniju

Bez utvrđene vrednosti pružanja usluga mobilne telefonije, Gradska uprava Vranja je u martu 2014. godine zaključila aneks br. 1 pretplatničkog ugovora (br. 12-01-047707-000082 od 7. marta 2012. godine sa Telekom Srbija AD Beograd), kojim je utvrđeno da je Grad Vranje prihvatio ponudu o produženju ugovornih obaveza za 24 meseca, konstatovao je državni revizor koji je nedavno objavio rezultate opsežne kontrole poslovanja lokalne samouprave.

Na osnovu tog aneksa, navode iz Državne revizorske institucije (DRI), Grad Vranje je koristio usluge mobilne telefonije od potpisivanja aneksa do zaključenja novog ugovora u februaru 2016. godine. U toku 2016. godine, po osnovu aneksa br. 1, Telekomu je plaćeno 1,6 miliona dinara.

Potom je u februaru 2016. godine Gradska uprava sa Telekomom zaključila Ugovor o korišćenju usluga „Biznet“ (broj 12-01-047707-000082), sa rokom važenja od 24 meseca, bez sprovođenja postupka javne nabavke male vrednosti, utvrdio je revizor.

Po osnovu ovog ugovora, Gradska uprava je u toku 2016. godine platila po računima iznos od 3,7 miliona dinara, saopštavaju iz DRI.

Na osnovu revizije uzorkovane dokumentacije utvrđeno je da je Gradska uprava napravila rashode u ukupnom iznosu od 5,3 miliona dinara za usluge mobilnog telefona „bez sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti, što je suprotno članu 39. Zakona o javnim nabavkama i članu 56. Zakona o budžetskom sistemu“, konstatuje revizor.

Pomenuti ugovor „Biznet“ sa Telekomom iz 2016. godine, naglašava se u izveštaju, ne sadrži jasno izraženu konačnu cenu (vrednost), tako da je budžetski korisnik preuzeo obavezu, iako nije utvrdio da li je iznos preuzetih obaveza do iznosa ili iznad iznosa predviđenog u budžetu, što je suprotno članu 54. i 56. Zakona o budžetskom sistemu.

VEĆI LIMIT za službene mobilne, gradonačelniku 5.000 MESEČNO

- Tim ugovorom bilo je predviđeno da se plaćanje realizuje u dve budžetske godine, ali nije sadržao odredbu da će obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini, što je suprotno članu 7. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina – tvrde iz DRI.

Kada je reč o uslugama za fiksnu telefoniju, teleks i telefaks (konto 421411), evidentirani su rashodi Grada u ukupnom iznosu od 3,4 miliona dinara.

- Na osnovu revizije uzorkovane dokumentacije, utvrđeno je da je Gradska uprava Vranja izvršila rashode po računima za usluge fiksnog telefona koji nisu potpisani od strane lica koje je ispravu kontrolisalo i lica odgovornog za nastalu poslovnu promenu, odnosno bez validne računovodstvene dokumentacije su, što je suprotno članu 58. Zakona o budžetskom sistemu i članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu.

Do sredine 2016. vlast u Vranju činila je koalicija stranaka okupljena oko socijalista, a od tada vladaju gotovo iste stranke predvođene SNS. Prošlog meseca im se u vlasti pridružio SPS, koji je do nedavno činio skupštinsku opoziciju.

Najnovije vesti