Primedbe DRI na finansijsko poslovanje grada Vranja

Konsolidovani finansijski izveštaji završnog računa budžeta Grada Vranja za 2018. godinu "pripremljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i važećim pravilnicima, konstatovala je Državna revizorka institucija (DRI) u dokumentu koji se zove Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa grada Vranja za 2018. godinu.

Gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić pre nekoliko dana je izjavio da je "posebno ponosan što je otklonjeno 97 odsto nedostataka" koje je lane uočila DRI.

Ipak, u "Osnovu za mišljenje sa rezervom o konsolidovanim finansijskim izveštajima", pododeljku izveštaja, iznose se neke od nepravilnosti uočene u najnovijoj kontroli.

Najpre, navodi se da su prihodi iskazani u višem, odnosno manjem iznosu za oko 22 miliona dinara, čiji se efekti zbog međusobnog potiranja nisu odrazili na konačan rezultat poslovanja (ekonomska klasifikacija).

Potom, nefinansijska imovina manje je iskazana za iznos od 26,2 miliona dinara; iznos učešća u kapitalu koji je iskazan u poslovnim knjigama Grada je potcenjen u odnosu na iznos kapitala koji je iskazan kod javnih preduzeća, u iznosu od najmanje 1,4 milijardu dinara; nefinansijska imovina u pripremi manje je iskazana u iznosu od 3,1 milion dinara; manje je iskazano zemljište u iznosu od 8,6 miliona dinara; potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja iskazana su u većem iznosu od 14,3 miliona.

- Takođe, salda obaveza prema dobavljačima nisu u potpunosti usaglašena sa stanjima iskazanim konfirmacijama; obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti manje su iskazane za iznos od 1,5 miliona dinara; ostale obaveze više su iskazane za iznos od 51,3 miliona dinara.

Grad Vranje nije u potpunosti uspostavio sistem internih kontrola koji obezbeđuje razumno uveravanje da će postavljeni ciljevi biti ostvareni kroz poslovanje u skladu sa važećim propisima, da je obezbeđena realnost i integritet finansijskih izveštaja, dobro finansijsko upravljanje i zaštita sredstava; prilikom sprovođenja popisa imovine, potraživanja i obaveza, utvrđeni su propusti i nepravilnosti.

Izveštaj o izvršenju budžeta nisu uneli podatke o planiranim prihodima i primanjima, rashodima i izdacima u visini tekuće aproprijacije; potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja nisu usaglašena sa pasivnim vremenskim razgraničenjem u pasivi Bilansa stanja za iznos od 745.000 dinara; stanje obaveza u pasivi nije usaglašeno sa aktivnim vremenskim razgraničenjem u aktivi za iznos od 594.000 dinara.

Konkretne primedbe DRI

1) Ekonomska klasifikacija: Prihodi u finansijskim izveštajima su ukupno iskazani u višem iznosu od 14,3 milion dinara i u manjem iznosu od 14,3 miliona dinara (Napomene tačka 3.1.1); rashodi i izdaci u finansijskim izveštajima su ukupno iskazani: (1) u višem iznosu od 7,7 miliona dinara i u manjem iznosu od 7,7 miliona dinara, čiji se efekti zbog međusobnog potiranja nisu odrazili na konačan rezultat poslovanja.

2) U konsolidovanom Bilansu stanja nefinansijska imovina manje je iskazana za iznos od 26,7 miliona dinara, u 2018. godini Grad je preneo mesnim zajednicama na kontu "izdaci" iznos od 26,3 miliona dinara i istovremeno ovaj iznos nije evidentiran na osnovnim sredstvima i na kapitalu.

3) Iznos učešća u kapitalu koji je iskazan u poslovnim knjigama Grada je potcenjen u odnosu na iznos kapitala koji je iskazan kod javnih preduzeća, u iznosu od najmanje 1,38 milijardu dinara kod Agencije za privredne registre, kod koje je osnivački kapital za svakog subjekta upisan u iznosu od hiljadu dinara.

4) Grad Vranje je u konsolidovanom Bilansu stanja manje iskazao nefinansijsku imovinu u pripremi u iznosu od 3,1 milion dinara, jer Narodni muzej nije evidentirao u svom Bilansu stanja dat avans za nabavku slika. Istovremeno je manje iskazan kapital u istom iznosu.

5) U konsolidovanom Bilansu stanja manje je iskazano zemljište za 8,6 miliona dinara, i to za: iznos od 6,7 miliona koji se odnosi na obračunatu amortizaciju za sportske terene preuzete od škola i iznos od 1,9 miliona dinara, vrednost zemljišta koje je JP Direkcija Vranje u likvidaciji Vranje izvršila eksproprijaciju i za koje je Grad preneo sredstva po pravnosnažnim presudama. Istovremeno je za isti iznos manje iskazan kapital.

6) Indirektni korisnici: Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite i Biblioteka Bora Stanković, Pozorište Bora Stanković, Turistička organizacija Vranje, Istorijski arhiv Vranje i Narodni muzej Vranje ne vode pomoćnu knjigu opreme, ne postoji pouzdana evidencija opreme i ne vrši se usaglašavanje sa sintetičkom evidencijom, tako da postoji sumnja u pouzdanost obračuna ispravke vrednosti.

7) Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja iskazana su u većem iznosu od 14,3 miliona dinara koja se odnose na potraživanja za boravak dece u vrtićima. Ova potraživanja je PU Naše dete evidentirala u svojim knjigama pa je to prilikom konsolidacije duplirano.

8) Gradska uprava nije obavljala analizu potraživanja kako bi se utvrdio iznos verovatne nenaplativosti potraživanja u cilju pravilnog i tačnog iskazivanja i za potraživanja nisu preduzete mere radi njihove naplate.

9) Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja nisu usaglašena sa pasivnim vremenskim razgraničenjem u pasivi Bilansa stanja za iznos od 745.000 dinara kod Turističke organizacije, zbog nepravilnog evidentiranja promena u poslovnim knjigama.

10) Salda obaveza prema dobavljačima Grada nisu u potpunosti usaglašena sa stanjima iskazanim konfirmacijama, i to sa: JKP Komrad Vranje u iznosu od 1,05 miliona dinara; Sloga Construction d.o.o. Kragujevac u iznosu od 3,3 miliona dinara; JKP Vodovod Vranje u iznosu od 10,5 miliona dinara; MG Kimberli klark Novi Sad u iznosu od 406.000 dinara, Vranjska plus d.o.o. Vranje u iznosu od 650.000 dinara i ostali 1,06 miliona dinara.

11) Za obaveze koje je Grad Vranje preuzeo od JP Direkcije za razvoj i izgradnju Grada Vranja, JP Skijalište Besna Kobila i JP Uprava Banje u ukupnom iznosu od 51,3 miliona dinara ne postoji analitička evidencija na osnovu koje bi se mogla utvrditi njihova struktura, te se nismo uverili u pouzdanost iskazanog stanja.

12) Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti manje su iskazane: Narodni muzej u iznosu od 472.000 dinara, Istorijski arhiv u iznosu od 341.000 dinara, Škola animiranog filma u iznosu od 145.000 dinara, Biblioteka Bora Stanković u iznosu od 552.000 dinara.

13) Ostale obaveze više su iskazane za iznos od 51,3 miliona dinara jer je Grad Vranje nepravilno evidentirao preuzete obaveze prema dobavljačima koje je preuzeo od JP Direkcije za razvoj i izgradnju Grada Vranja, JP Skijališta Besna Kobila i JP Uprave Banje na ovom kontu umesto na obaveze prema dobavljačima.

14) Grad Vranje nije u potpunosti uspostavio sistem internih kontrola koji obezbeđuje razumno uveravanje da će postavljeni ciljevi biti ostvareni kroz poslovanje u skladu sa važećim propisima, da je obezbeđena realnost i integritet finansijskih izveštaja, dobro finansijsko upravljanje i zaštita sredstava i to: (a) Kod kontrolnog okruženja utvrđeni su propusti i nepravilnosti: Gradska uprava, nije vršila kontrolu jer su se određene nepravilnosti koje su uočene ranije ponovile i u ovom revizorskom izveštaju; (b) Kod kontrolnih aktivnosti utvrđeni su propusti i nepravilnosti: veći deo računa nije knjižen istog dana, a najkasnije narednog dana od dana dostavljanja. Knjiženje zaduženja i odobrenja na kontima dobavljača vršeno je prilikom plaćanja po računima; indirektni korisnici Grada Vranja ne vode pomoćnu knjigu osnovnih sredstava koja obezbeđuje detaljne podatke o svim osnovnim sredstvima; nije u potpunosti izvršeno upoređivanje podataka iz vlastite evidencije sa podacima iz drugih, spoljnih izvora, putem Izvoda otvorenih stavki ili na drugi način, što je dovelo do odstupanja kod iskazivanja ukupnih obaveza Grada u odnosu na izvršene konfirmacije sa trećim licima; (c) Kod informisanja i komunikacija utvrđeni su propusti i nepravilnosti: softver koji se koristi za vođenje knjiga ne obezbeđuje funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i nije pouzdana osnova za obezbeđivanje tačnih i potpunih knjigovodstvenih evidencija, jer ne obezbeđuje evidentiranje poslovnih promena hronološki, uredno i ažurno.

15) U konsolidovanom Bilansu stanja Grada Vranja stanje obaveza u pasivi nije usaglašeno sa aktivnim vremenskim razgraničenjem u aktivi za iznos od 594.000 dinara.

16) U Obrascu 3 – Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima ukupni izdaci i manjak primanja manje su iskazani u iznosu od 1,9 miliona dinara zbog pogrešno evidentiranih izdataka na klasi 400000 – rashodi, umesto na klasi 500000 – izdaci.

17) U koloni 4 Obrasca 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta JU Pozorište Bora Stanković Vranje nisu uneti podaci o planiranim prihodima i primanjima, rashodima i izdacima u visini tekuće aproprijacije.

18) Kod korisnika budžetskih sredstava, prilikom sprovođenja popisa imovine, potraživanja i obaveza, utvrđeni su propusti i nepravilnosti, i to: (1) kod direktnih korisnika: Izveštaji posebnih popisnih komisija i Izveštaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu ne sadrži stvarno i knjigovodstveno stanje nekretnina i opreme; Posebna popisna komisija za popis potraživanja i obaveza manje je popisala dugoročnu domaću finansijsku imovinu u iznosu od 2,3 milijarde dinara, akcije u "Simpu" Vranje, obaveze po osnovu donacija, dotacija i transfera za iznos od 77,6 miliona dinara i manje je popisala obaveze prema dobavljačima za iznos od 28,5 miliona dinara; (2) kod indirektnih korisnika: popisne komisije Narodnog muzeja su sačinile izveštaj o izvršenom popisu imovine i obaveza koji ne sadrže stvarno i knjigovodstveno stanje imovine i iznos popisanih obaveza; nije izvršen popis dela imovine i obaveza kod JU Škola animiranog filma za iznos od 417.000 dinara, Istorijskog arhiva za iznos od 383.000 dinara, ustanove Javna Biblioteka za iznos od 18,7 miliona dinara, JU Sportska hala za iznos od 5,8 miliona dinara i nije izvršen popis potraživanja i obaveza kod mesnih zajednica.

U postupku revizije grad Vranju je, u skladu sa utvrđenim primedbema, preporučeno da prihode, rashode i izdatke planira i izvršava na odgovarajućim ekonomskim klasifikacijama; da kada iz budžeta mesnim zajednicama prenose sredstva za izdatke istovremeno evidentiraju i imovinu; da pravilno iskažu učešće u kapitalu javnih preduzeća kod kojih je Grad osnivač; da pravilno evidentiraju imovinu u pripremi; da zemljište u poslovnim knjigama tačno i pravilno evidentiraju.

Takođe se preporučuje indirektnim korisnicima da osnovna sredstva evidentiraju u pomoćnim knjigama; da pravilno evidentiraju potraživanja za boravak dece u vrtićima; obavljaju analizu potraživanja, usaglase stanja sa dužnicima i preduzmu mere za njihovu naplatu, usaglase potraživanja u aktivi sa pasivnim vremenskim razgraničenjem u pasivi (Turistička organizacija); da usaglašavaju obaveze sa dobavljačima; da analiziraju obaveze JP Direkcija za razvoj i izgradnju Grada Vranja, JP Skijalište Besna Kobila i JP Uprava Banje, kao i dalji tretman istih;

Kao i da indirektni korisnici ukalkulišu dospele obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti; da ostale obaveze evidentiraju na odgovarajućoj ekonomskoj klasifikaciji; da Grad Vranje uspostavi potpun i efikasan sistem internih kontrola koji će obezbediti razumno uveravanje da će postavljeni ciljevi biti ostvareni kroz poslovanje u skladu sa važećim propisima: a) Kontrolno okruženje: Gradska uprava vrši kontrolu osnivačkog kapitala javnih preduzeća i preuzetih obaveza, što podrazumeva usklađenost sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima; b) Kontrolne aktivnosti: vrše automatsku obradu podataka, kako bi se smanjio rizik od netačnog prenosa podataka; da indirektni korisnici u pomoćnu knjigu osnovnih sredstava evidentiraju detaljne podatke o svim osnovnim sredstvima; da u potpunosti izvrše upoređivanje podataka iz vlastite evidencije sa podacima iz drugih, spoljnih izvora kod obaveza; da vrše analizu potraživanja obaveza i pravovremeno preduzimaju mere za naplatu potraživanja; c) Informisanje i komunikacija da obezbede u zakonskim rokovima evidentiranje poslovnih promena hronološki, uredno i ažurno; internim i drugim propisima urede organizaciju i funkcionisanje na takav način da se poslovne knjige ažuriraju, zaključe i izrade rezervne kopije u skladu sa propisima i obezbede funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola.

Preporučuje se i da usaglase obaveze u pasivi sa aktivnim vremenskim razgraničenjem u aktivi; da prilikom sačinjavanja Izveštaja o kapitalnim izdacima i primanjima izdatke evidentiraju na odgovarajućim ekonomskim klasifikacijama; odgovornim licima JU Pozorište Bora Stanković Vranje da Izveštaj o izvršenju budžeta popunjavaju u skladu sa propisima i da popisne komisije obavljaju popis celokupne imovine i obaveza i da izveštaji o izvršenom popisu sadrže sve propisane podatke o izvršenom popisu imovine i obaveza.

U Preševu otklanjaju propuste

Državna revizorska institucija (DRI) objavila je na svom vebsajtu prve poslerevizione izveštaje od početka rada Institucije.

- Objavili smo tridesetak poslerevizionih izveštaja od 170 koliko je spremno, dok će do kraja godine biti objavljeno ukupno 204 poslereviziona izveštaja - rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

On je dodao da se poslerevizioni izveštaji odnose na revizije sprovedene tokom 2018. godine. Većina korisnika državnih para „sluša“ revizore i ispravlja greške, ali ima i onih koji ne haju za preporuke DRI, zbog čega će biti sankcionisani, najavljuju iz ove institucije.

- Prošle godine je šest korisnika javnih sredstava kršilo obavezu dobrog poslovanja: Grad Valjevo, Turistička organizacija i Centar za kulturu i sport Lučana, te Opština Preševo, Dom kulture i Predškolska ustanova u Preševu. Sva tri subjekta u Preševu su preduzela mere na otklanjanju propusta, rekao je Pejović.

DRI je dala ukupno 2.130 preporuka. Od toga 1.147 preporuka "prvog prioriteta" koje se moraju sprovesti u roku od 90 dana, 844 "drugog prioriteta" koje se moraju sprovesti u roku od godinu dana i 139 preporuka "trećeg prioriteta" za čije je sprovođenje potrebno više od godinu dana. U prošloj godini sprovedeno je 89,4 odsto preporuka, 10 odsto je u toku i 0,6 odsto nije realizovano.

U okviru proseka od 89,4 odsto, državni organi otklonili su 96 odsto preporuka, jedinice lokalne samouprave 89 odsto, javna preduzeća 86, a najslabiji prosek u sprovođenju preporuka imaju zdravstvene ustanove 83 odsto - istakao je dr Pejović.

Komentari

Tako to rade strucni menadzeri strukovnih studija elitnih menadzment institucija: prvo naprave 97% s.anja, a posle se hvale kako su ga obrisali....

Najnovije vesti

Foto ilustracija Vranje News U nedelju ceo dan u minusu »

U Vranju je u nedelju ujutro pretežno vedro i vrlo hladno sa temperaturom od minus 3 stepena celzijusa, izmerenom u 10 č...