Vranje: U pripremi prvi rebalans budžeta

Odeljenje za budžet i finansije grada Vranja pokrenulo je postupak pripreme Nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Vranja za 2019. godinu, tzv. prvi rebalans budžeta.

Budžetski korisnici su u obavezi da do 15. maja dostave predloge finansijskih planova sa obrazloženjem, kako bi se ostvarili ciljevi navedeni u pozivu za izradu Nacrta rebalansa budžeta.

Osnovni ciljevi najavljenog rebalansa su proširenje komunalnog programa za investicije čije finansiranje je odobreno od strane republičkih organa i drugih donatora; korekcija finansijskih planova budžetskih korisnika kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje do kraja budžetske godine; uključivanje prihoda od zakupa pokretne i nepokretne imovine koja je u svojini lokalne samouprave u budžet Grada Vranja shodno poslednjim izmenana Zakona o javnoj svojini i Zakonu o budžetskom sistemu i definisanje rodno odgovornih ciljeva i indikatora u skladu sa Planom postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupku pripreme i donošenja budžeta grada Vranja za 2019. godinu.

- Svi budžetski korisnici u obavezi su da do 15. maja Odeljenju za budžet i finansije dostave predloge za usklađivanje dodeljenih aproprijacija u svojim finansijskim planovima.

Predlog izmena i dopuna finansijskog plana mora se obavezno raditi na obrascima za programski budžet sa navedenim vrednostima u baznoj godini, ciljevima i indikatorima i pisanim obrazloženjem.

Obrasci su dostupni na sajtu grada Vranja u delu budžeta za 2019. godinu i u Odeljenju za finansije - kaže se u dopisu koji je korisnicima upućen iz Odeljenje za budžet i finansije.

Najnovije vesti