Sve zamerke državnog revizora na rad ZZJZ Vranje

Zavod za javno zdravlje (ZZJZ) u Vranju, prema izveštaju Državne revizorske institucije (DRI) "o reviziji pravilnosti poslovanja u oblasti nabavke dobara, usluga i radova u 2020. i 2021. godini i rashode za zaposlene za 2021. godinu", za usluge električne energije imao je rashode od 2,7 miliona dinara u 2020. i 2021. godini bez sprovedenog postupka javne nabavke.

Kako piše u izveštaju DRI, ZZJZ Vranje "nije u modelima ugovora koji se izvršavaju u dve budžetske godine uneo odredbu da će se realizovati najviše do iznosa odobrenih sredstava".

"Rashodi za usluge električne energije u 2020. i 2021. godini bez sprovedenog postupka javne nabavke izvršeni su u iznosu od 2,7 miliona dinara, iako nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

Modeli ugovora kao deo konkursne dokumentacije za ugovore koji se zaključuju na period do 12 meseci i izvršavaju u dve budžetske godine, ne sadrže odredbu da će obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini", navodi se u izveštaju DRI.

U ovom dokumentu se dodaje da je ZZJZ Vranje "iz sopstvenih sredstava uvećao plate zaposlenih u iznosu od 4,6 miliona dinara, a da nije utvrdio učešće troškova rada u ostvarenim prihodima i nije doneo akt o proceni rizika koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih.

V.d. mandat direktorki istekao pre pet godina

DRI je ustanovila da je mandat v. d. direktorki Zavoda za javno zdravlje u Vranju Svetlani Stojanović istekao pre 5 godina, imajući u vidu da vršilac dužnosti "može imati samo jedan mandat ne duži od 6 meseci".

U izveštaju se detaljno navode sve uočene nepravilnosti u radu ZZJZ.

Konstatuje se da ZZJZ "nije doneo opšti akt kojim reguliše elemente za obračun i isplatu plata iz prihoda koji nisu javni, ostvarenih dopunskim radom i pružanjem drugih usluga, što nije u skladu sa odredbom člana 12 stav 3 Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i člana 94 stav 3 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija,
autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave".

"Mesečna evidencija o vremenu koje zaposleni provede na radu ne sadrži podatak o vremenu provedenom na radu, što nije u skladu sa članom 5 tačka 13 i članom 24 stav 1 tačka b Zakona o evidencijama u oblasti rada.

ZZZJZ Vranje nije mogao dokazati da je procenjena vrednost javnih nabavki zasnovana na stvarno sprovedenom ispitivanju, istraživanju tržišta predmeta javne nabavke, koje uključuje proveru cene, kvaliteta, perioda garancije, održavanja i slično.

Za uzorkovane javne nabavke u postupku revizije nisu nam prezentovani pisani dokazi o načinu utvrđivanja procenjene vrednosti, kao i
pisani tragovi o istraživanju tržišta predviđeni internim aktom, što nije u skladu sa članom 16 stav 1 tačka 1 ranije važećeg Zakona o javnim nabavkama za 2020. godinu, odnosno članom 41 važećeg Zakona o javnim nabavkama za 2021. godinu.

ZZJZ u revidiranom periodu za javnu nabavku broj 8/21- mikrobiološki testovi procenjene vrednosti 5.000.000 dinara, nije objavio javni
poziv i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i bazi propisa, što nije u skladu sa čl. 105 st. 8 važećeg Zakona o javnim nabavkama.

U uzorkovanim postupcima javnih nabavki, kod kojih se ugovori zaključuju na period do 12 meseci i izvršavaju u dve budžetske godine, modeli ugovora kao obavezni element konkursne dokumentacije, ne sadrže odredbu da će obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini, što nije u skladu sa odredbom člana 7 stav 2 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina.

U postupcima javnih nabavki jnmv 12/20 Brzi imunohromatografski testovi i jnmv 17/20 Hranljive podloge Odluke o pokretanju postupka, ne sadrže procenjenu vrednost javne nabavke posebno za svaku partiju, što nije u skladu sa članom 53 stav 1 tačka 5 ranije važećeg Zakona o javnim nabavkama.

Takođe u istim nabavkama Zapisnici o otvaranju ponuda, Izveštaji o stručnoj oceni ponuda i Odluke o dodeli ugovora ne sadrže procenjenu vrednost javne nabavke posebno za svaku partiju, što nije u skladu sa članovima 104 stav 1 tačka 2, 105 stav 2 tačka 2 i 108 stav 4 ranije važećeg Zakona o javnim nabavkama.

U postupcima javnih nabavki iz 2020. godine, jnmv 1/20 Nabavka goriva, jnmv 8/20 - Sanitetski potrošni materijal, jnmv 10/20 Hemikalija za ekotoksikološku laboratoriju (partije 1, 2, 4 i 5), jnmv 11/20 Mikrobiološki testovi, jnmv 12/20 Brzi imunohromatografski testovi, jnmv 17/20 Hranljive podloge (partije 2, 3, 4 i 5) obaveštenje o zaključenom ugovoru Zavod je objavio na Portalu javnih nabavki
nakon protoka propisanog roka od pet dana od dana zaključenja ugovora, propisanog članom 116 ranije važećeg Zakona o javnim nabavkama.

U postupku jnmv 10/20 Hemikalija za ekotoksikološku laboratoriju (partija 3) Zavod je doneo odluku o obustavi postupka broj 05-2187/20-05 od 4. juna 2020. godine koja ne sadrži uputstvo o pravnom sredstvu što nije u skladu sa članom 109 stav 3 ranije važećeg Zakona o javnim nabavkama i nije objavljeno obaveštenje o obustavi postupka na Portalu javnih nabavki što nije u skladu sa članom 109 stav 4 ranije važećeg Zakona o javnim nabavkama.

U postupku javne nabavke 2/21 nabavka goriva Zavod za javno zdravlje Vranje je povećao obim nabavke za 63.452 dinara što je povećanje od 4,5 odsto u odnosu na vrednost zaključenog ugovora, a da nije zaključio aneks o izmeni ugovora što nije u skladu sa članom 41 a u vezi sa članom 152 važećeg Zakona o javnim nabavkama i članom 12 Ugovora broj 01-12-408/21-05 od 24. marta 2021. godine.

Vršeći nabavke na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, Zavod nije prikupljao ponude i na taj način nije obezbedio konkurenciju propisanu internim aktom za nabavku usluge osiguranja izvršenu u 2020. godini u iznosu od 266.372 dinara i usluge mobilne telefonije izvršene u 2021. godini u iznosu od 338.631 dinar, što nije u skladu sa članom 39 stav 3 a u vezi sa članom 10 ranije važećeg Zakona o javnim nabavkama za usluge osiguranja i članom 27 stav 2 a u vezi sa članom 7 važećeg Zakona o javnim nabavkama za usluge mobilne telefonije i odredbama člana 77 i 79 Pravilnika o načinu obavljanja poslova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, društvenih i drugih posebnih usluga u Zavodu za javno zdravlje Vranje.

Sadržaj uzorkovanih ugovora o radu u Zavodu za javno zdravlje Vranje nije u potpunosti usaglašen sa odredbama člana 33 Zakona o radu jer: ne sadrži mestoIzveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Zavoda za javno zdravlje Vranje, Vranje u delu koji se odnosi na oblasti nabavke dobara, usluga i radova u 2020. i 2021. godini i rashode za zaposlene za 2021. godinu prebivališta zaposlenog, nije utvrđen novčani iznos osnovne zarade u momentu zaključenja ugovora, vrednovanje radnog učinka kao i trajanje dnevnog radnog vremena..

ZZZJZ Vranje nije doneo akt o proceni rizika propisan članom 13 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Na osnovu izvršene analize donetih pojedinačnih procedura, pravilnika i odluka Zavoda, njihove usklađenosti i primene, kao i analize svih segmenata interne kontrole, utvrđene su sledeće slabosti u funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole jer Zavod nije podneo godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole Centralnoj jedinici za harmonizaciju-Ministarstvu finansija za 2020. i 2021. godinu; nije usaglasio opšta akta u skladu sa obavezom proisteklom iz člana 264 Zakona o zdravstvenoj zaštiti; nije upisan u Registar zdravstvenih ustanova koji se vodi u Agenciji za privredne registre što nije u skladu sa članom 263 Zakona o zdravstvenoj zaštiti; nije dostavio obaveštenje o nedeljnom radnom vremenu Agenciji za privredne registre radi upisa, što nije u skladu sa članom 56 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti; nije usvojio Strategiju upravljanja rizikom propisanu članom 7 Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru; nije osmislio i uspostavio procedure za funkcionisanje ekonomsko-finansijskih poslova; nije osmislio i uspostavio procedure za funkcionisanje pravnih poslova.

Takođe, ZZJZ Vranje nije uspostavio internu reviziju na jedan od načina propisanih odredbama člana 82 Zakona o budžetskom sistemu i člana 3 Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru", piše u izveštaju DRI.

ZZJZ Vranje će u skladu sa preporukama u narednom periodu morati da otkloni ove nepravnilnosti.

Obaveza ZZJZ

Zavod za javno zdravlje Vranje, u Vranju je na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, dužan da podnese Državnoj revizorskoj instituciji pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti (odazivni izveštaj) u roku od 90 dana počev od narednog dana od dana uručenja ovog izveštaja.

Odazivni izveštaj mora da sadrži:

1) navođenje revizije, na koju se on odnosi;
2) kratak opis nepravilnosti u poslovanju, koje su otkrivene revizijom;
3) prikazivanje mera ispravljanja.

Mere ispravljanja su mere koje subjekt revizije preduzima da bi otklonio nepravilnosti u svom poslovanju ili mere umanjenje rizika od pojavljivanja određene nepravilnosti u svom budućem poslovanju za čije preduzimanje subjekt revizije mora podneti uz odazivni izveštaj odgovarajuće dokaze.

Zavod za javno zdravlje Vranje, u Vranju je obavezan da u odazivnom izveštaju iskaže mere ispravljanja po osnovu otkrivenih nepravilnosti datih u Izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja, kao i da postupi po datim preporukama, osim onih koji su otklonjeni u toku obavljanja revizije i sadržani u poglavlju Preduzete mere u postupku revizije. Za mere ispravljanja je dužan da uz odazivni izveštaj dostavi dokaze prema sledećem:

1. Za nepravilnosti prvog prioriteta, odnosno koje je moguće otkloniti u roku od 90 dana Zavod za javno zdravlje Vranje, u Vranju obavezan je da dostavi dokaze o otklanjanju nepravilnosti odnosno preduzimanju mera ispravljanja;

2. Za nepravilnosti drugog prioriteta, odnosno koje je moguće otkloniti u roku do godinu dana, i trećeg prioriteta, odnosno koje je moguće otkloniti u roku do tri godine, Zavod za javno zdravlje Vranje, u Vranju obavezan je da dostaviakcioni plan u kojem će opisati mere i aktivnosti koje će biti preduzete radi otklanjanja nepravilnosti ili smanjenja rizika od pojavljivanja nepravilnosti u budućem poslovanju kao i planirani period preduzimanja mera i odgovorno lice.

Najnovije vesti