Statusna promena privrednog društva Sava neživotno osiguranje

Skupština "Sava neživotnog osiguranja" a.d.o. Beograd, na svojoj 27. vanrednoj sednici, donela je Odluku o statusnoj promeni društva, po kojoj je dana 31. decembra 2018. godine društvo "Energoprojekt Garant" a.d.o. pripojilo "Sava neživotnom osiguranju".

- Sa ovim danom Energoprojekt Garant a.d.o. prestaje da postoji, što se evidentira njegovim brisanjem iz registra privrednih subjekata.

Istog dana Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd je, kao pravni sledbenik, preuzelo celokupan porftolio društva Energoprojekt Garant a.d.o, sva prava i obaveze koje to društvo ima po tom osnovu, sva druga prava i obaveze, kao i celokupnu imovinu, potraživanja i kapital društva Energoprojekt Garant a.d.o.

U skladu sa navedenim, sve obaveze prema klijentima koje je do 31. decembra imao Energoprojekt Garant a.d.o. preuzima Sava neživotno osiguranje a.d.o. kao društvo sukcesor, koje će nastaviti da izvršava sve obaveze iz osiguranja po ugovorima koji su zaključeni sa Energoprojekt Garant a.d.o.

Dosadašnji klijenti Energoprojekt Garanta a.d.o. su blagovremeno i detaljno upoznati sa navedenim statusnim promenama, kao i mogućnostima realizacije njihovih zahteva, prava i obaveza - saopštavaju iz Sava neživotnog osiguranja.

Najnovije vesti