Kompanija Alfa Plam oglasila prodaju motornih vozila

Poslovni oglas

Oglašava se prodaja sledećih motornih vozila koji su u vlasništvu ALFA-PLAM-a Vranje, putem javne licitacije:

VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0, registrovan do 01.09.2024. godine, nije u voznom stanju.

Godina prizvodnje: 2010.

Pređena kilometraža: 429700 km

Boja: S BELA M

Broj šasije: WV1ZZZ2KZAX151278

Broj motora: BST112029

Snaga motora: 51 kw

Zapremina motora: 1968

Početna bruto cena: 414.000,00 RSD

VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0, registrovan do 14.08.2024. godine, u voznom stanju.

Godina prizvodnje: 2010.

Pređena kilometraža: 403000 km

Boja: S BELA M

Broj šasije: WV1ZZZ2KZAX151334

Broj motora: BST112040

Snaga motora: 51 kw

Zapremina motora: 1968

Početna bruto cena: 474.000,00 RSD

TOYOTA AURIS 1.33 DUAL VVT-IHB5D, neregistrovan, havarisan, nije u voznom stanju.

Godina prizvodnje: 2014.

Pređena kilometraža: 318600 km

Boja: E SIVA M

Broj šasije: SB1KT3JE20E017322

Broj motora: 1NR0676158

Početna cena: 177.600,00 RSD

Motorna vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10.00 – 12.00 sati, u krugu fabrike, uz prethodnu najavu na telefon kontakt osobe: Miroslav Aritonović - broj telefona 062/8836825.

Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka. Ponuđač podnošenjem prijave prihvata uslove licitacije.

Pravo učestvovanja u nadmetanju imaju sva lica koja uplate depozit u visini 10% od utvrđene početne cene vozila.

Uplata depozita vrši se na račun broj 325-950050000229019 OTP banka

Učesnicima koji nisu kupili vozilo uplaćeni depozit se vraća nakon okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Uspešnom ponuđaču uplaćeni depozit biće uračunat u cenu kupoprodajnog ugovora. Prijava za učešće na licitaciji treba da sadrži:

1. Prijavu za učešće na javnom prikupljanju ponuda potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica ponuđača.

- za fizičko lice prijava sadrži: ime, prezime, ime oca, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte i mesto izdavanja, broj telefona;

- za pravno lice prijava sadrži: naziv i sedište, podatke o upisu u registar nadležnog organa, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, telefon, osoba za kontakt;

2. Dokaz o uplati depozita

Neće se uzeti u razmatranje odnosno odbiće se kao neispravne:

prijave dostavljene po isteku roka određenog za podnošenje (neblagovremene);

prijave uz koje nije priložena sva tražena dokumentacija;

Prijava se dostavlja sa naznakom „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI VOZILA“ putem pošte ili neposrednom predajom Arhivi društva, u ulici Radnička 1, radnim danom od 08:00 – 16:00 časova.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 23.04.2024. godine u 11.00 sati. Prijave se evidentiraju upisivanjem vremena prijema prijave.

Licitacija će se smatrati punovažnom i u slučaju da prijavu dostavi samo jedan ponuđač.

Usmeno javno nadmetanje-licitacija održaće se u prostorijama ALFA-PLAM DOO VRANJE, u Vranju u Restoranu društvene ishrane, dana 24.04.2024. godine sa početkom u 13.00 časova.

Licitaciji mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici. U slučaju da predstavnici ne dostave pisano punomoćje mogu prisustvovati licitaciji, bez prava učestvovanja u postupku.

Učesniku koji je ponudio najveću cenu, uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu, dok za razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene izabrani kupac dužan je da uplati u skladu i u roku utvrđenim Ugovorom o kupoprodaji vozila.

Sve poreze, troškove overe kupoprodajnog ugovora i troškove oko prenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.

Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji i izvršenoj uplati kupoprodajne cene kupac može preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

Najnovije vesti