Dejan Antić postao državni sekretar u Ministarstvu kulture

Dejan Antić, niški profesor i istoričar rodom iz Vranja, postavljen je za državnog sekretara u Ministarstvu kulture.

Donedavno je istu funkciju obavljao u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

I novo, kao i prethodno ministarstvo u kojem je bio Antić, kao ministar predvodi Nikola Selaković.

Ovlašćenja državnog sekretara uređena su članom 24. Zakona o državnoj upravi.

Državni sekretar je funkcioner i pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu odredi ministar.

Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na sednicama Vlade.

Državni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada, na predlog ministra.

Dužnost državnog sekretara prestaje sa prestankom dužnosti ministra.

Profil

Dejan Antić rođen je u Vranju. U rodnom gradu završio je gimnaziju, a potom diplomirao na studijskoj grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu 2010. godine. Master akademske studije završio je 2012. godine. Školske 2012/2013. godine upisao je doktorske akademske studije istorije na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2017. godine. Tokom 2011. godine radio je kao demonstrator na Osnovnim akademskim studijama istorije Filozofskog fakulteta u Nišu. Posao saradnika u nastavi obavljao je 2012. godine. Dva puta je biran za asistenta, 2013. i 2016. godine. U zvanje docenta biran je 2018. godine, a u zvanje vanrednog profesora izabran je 2022. godine. Na Filozofskom fakultetu u Nišu izvodi nastavu na svim nivoima studija na više predmeta. Oblast interesovanja mu je Politička istorija južnih srpskih krajeva; Veliki rat (1914-1918), Istorija finansija i bankarstva u Jugoslaviji, Istorija štampe u XX veku, Istorija srpske crkve u XX veku, Srpsko-bugarski odnosi u XX veku, makedonsko pitanje, VMRO.

Najnovije vesti