Sudijama Osnovnog suda ukinuto više od četvrtine odluka

Na presude Osnovnog suda u Vranju u toku 2018. godine podneto je 2.278 žalbi i po žalbama na višoj sudskoj instanci potvrđeno 60,40 odsto odluka (1.376), a ukinuta 601 odluka ili 26,38 odsto, rečeno je prilikom prezentovanja godišnjeg izveštaja i rezultata rada ovog suda za 2018. godinu.

Osim toga, 12,82 odsto odluka (ili njih 292) su preinačene na višoj instanci, a delimično je preinačeno ili ukinuto 9 odluka ili 0,40 odsto.

Kada je reč o drugim kriterijumima kojima se vrednuje kvalitet rada suda, savladavanje priliva na nivou suda iznosi recimo 112 odsto.

- U odnosu na prethodnu godinu (2017) kada je po podnetim žalbama potvrđeno 60,02 odsto odluka i ukinuto 32,15 procenata, može se uaključiti da je u 2018. godini došlo do neznatnog poboljšanja kvaliteta rada sudija.

Analizom odluka, izvodi se zaključak da je do toga došlo zbog velikog broja ukinutih odluka u predmetima Nacionalne službe za zapošljavanje, u kojima je nakon zauzuimanja pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda došlo do promene sudske prakse (vidi okvir).

U krivičnoj materiji Osnovnog suda procenat ukinutih odluka je 19,44 odsto, a u klasičnoj parnici (predmeti sa oznakom P) ukinuto je 35,46 odsto.

Poređenja radi, sudijama Višeg suda u Vranju u toku 2018. godine ukinuto je svega 3,7 odsto odluka (presuda) ili ukupno 75 presuda.

Na 2.024 sudske odluke u svim materijama uložena je žalba.

Potvrđene su 1.782 odluke ili 88,04 procenta.

Preinačeno je 11 (0,54 odsto), a preinačeno ili ukinuto 156 odluka ili 7,7 odsto.

PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U SLUČAJU NSZ

Protiv Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) pokrenuto je više desetina hiljada sudskih sporova za naknadu štete zbog navodno manje isplaćene novčane naknade. Sudovi su u više od 10.000 predmeta presudili u korist stranaka. Isto je za posledicu imalo isplatu enormnog iznosa iz sredstava budžeta Republike Srbije. Najveći deo ovih sredstava odnosio se na advokatske i troškove veštačenja, a najmanje na ime isplate razlike navodno manje isplaćene novčane naknade korisnicima. Međutim, Vrhovni kasacioni sud je 9. februara 2017. godine objavio pravno shvatanje Građanskog odeljenja ovog suda, zauzeto na sednici održanoj u januaru te godine, kojim je utvrđeno da je Nacionalna služba za zapošljavanje "zakonito i ispravno obračunavala i isplaćivala novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti". Ovim pravnim stavom potvrđena je ispravnost preporuke iz nalaza Državne revizorske institucije iz 2012. godine.

Najnovije vesti