Prijave kandidata za LAF do 8. novembra

Iz Gradske uprave Vranja podsećaju preko svog zvaničnog sajta da je u toku javni konkus za izbor članova radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana –Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) grada Vranja, koji je raspisala Komisija za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a.

- Pozivaju se zainteresovani građani sa teritorije Grada Vranja da dostave kandidaturu za Lokalni antikorupcijski forum.

Svaki podnosilac prijave treba da ispunjava sledeće uslove:

1. Da ima prebivalište na teritoriji Grada Vranja;
2. Da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora, niti da se protiv njega vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, odnosno za prekršaje iz zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija; zakona kojim se uređuje finansiranje političkih aktivnosti; zakona kojim se uređuje zaštita uzbunjivača; zakona kojim se uređuje lobiranje i zakona kojim se uređuju javne nabavke;
3. Da nije javni funkcioner u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija;
4. Da nije član i/ili nosilac funkcije u političkoj stranci, najmanje u poslednjih 18 meseci;
5. Da nije zaposleno ili radno angažovano u organima i službama Grada Vranja i javnim preduzećima i ustanovama, čiji je osnivač Grad Vranje - navode iz Gradske uprave.

Navedeni uslovi dokazuju se izjavom kandidata.

- Uz saglasnost kandidata Komisija može da pribavi dokaze o ispunjenosti navedenih uslova službenim putem.

Podnosioci prijava za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu (U daljem tekstu: LAF) treba da dostave Komisiji za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za Grad Vranje sledeće:

1. Popunjen formular prijave (preuzeti sa zvanične prezentacije Grada Vranja ili u Pisarnici Gradske uprave, ulica Kralja Milana broj 1, šalter broj 1;

2. Izjavu o iskustvu kandidata za člana LAF-a; (preuzeti sa zvanične prezentacije Grada Vranja ili u Pisarnici Gradske uprave, ulica Kralja Milana broj 1, šalter broj 1;
3. Izjavu o saglasnosti da Grad za potrebe postupka javnog konkursa može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja (preuzeti sa zvanične prezentacije Grada Vranja ili u Pisarnici Gradske uprave, ulica Kralja Milana broj 1, šalter broj 1 - dodaje se.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, na adresu Kralja Milana br. 1 Vranje, Za Komisiju za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za Grad Vranje.

U sklopu konkursa je i prijavni obrazac.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 8. novembar 2019. godine.

Najnovije vesti