Konkurs za predsednika Osnovnog suda u Bujanovcu

Visoki savet sudstva (VSS) objavio oglas za izbor predsednika Osnovnog suda u Bujanovcu, na čijem je čelu od novembra prošle godine kao vršilac funkcije predsednika Stanka Krstić.

Podsećanja radi, mesto predsednika ostalo je upražnjeno nakon što je donedavni predsednik Bojan Milenković preminuo 19. novembra 2018. godine.

Po zakonu o sudijama za predsednika suda može biti izabran sudija koji se nalazi na stalnoj sudijskoj funkciji u sudu istog ili višeg stepena, kandidat koji ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu, a u skladu sa kriterijumima koje donosi Visoki savet sudstva.

Oglas je raspisan na osnovu člana 47, a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama i člana 10 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda.

- Uz prijavu na oglas potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju.

Kandidat za predsednika suda dostavlja i pisani program rada u kome iznosi svoje viđenje problema o funkcionisanju suda, način rešavanja problema i ideje za unapređenje rada suda.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" po kome je poslednji dan za podnošenje prijava 18. februar.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva.

Najnovije vesti