Iz JP Novi dom predložili Gradskom veću povećanje cena grejanja

Iz Javnog preduzeća Novi dom u Vranju predložili su Gradskom veću Grada Vranja odluku o promeni cene grejanja, tražeći povećanje od 10 procenata za fizička lica u Vranju i Vranjskoj Banji i 30 odsto za povlašćene korisnike, Zdravstveni centar Vranje i korisnike poslovnog prostora u Vranjskoj Banji.

Predlog odluke je podneo Nadzorni odbor JP Novi dom, a trebalo bi da stupi na snagu po usvajanju na sednici Gradskog veća.

Zahtev je u Gradsko veće poslat 7. juna.

U obrazloženju ovakvog predloga iz JP Novi dom navedeno je da je to iznuđena odluka zbog najnovijeg poskupljenja energenata, te da je ukupno učešće mazuta i električne energije u proizvodnji toplotne energije 75 odsto.

"Realno povećanje bi trebalo da bude 100 odsto, da bi se sačuvala likvidnost.

Preduzeće predlaže najmanje moguće povećanje cena", naveli su iz Novog doma.

U predlogu odluke piše da bi cena grejanja za pravna lica u Vranju ostala ista, "ali uz uzajamnu saradnju i subvencije od Osnivača (Grada Vranja,p.r) kako bi se održala likvidnost preduzeća i kontinuitet u isporuci toplotne energije krajnjim korisnicima".

Iz Novog doma su poručili da će, ukoliko se cena mazuta bude i dalje menjala (sada je 115,36 dinara po kilogramu), "preduzeće biti prinuđeno da ponovo uputi zahtev za korekciju cena usluge grejanja", kaže se u odluci NO Novi dom koju je potpisao predsednik NO Nenad Tasić.

Komentari

Prikazani cenovnik je neispravan.Zašto? Prodajna cena se mora prikazivati sa uvećanim porezima i dažbinama t.j.PDV. Drugo nemože se stanbeni prostor koji imaju kalorimetar naplaćivati fakturisanjem SA DVE CENE. Samo je prodajna cena kwh uvećana sa PDV ispravna, dok je Fiksni deo tobože cene ustvari SKRIVENI DRUGI POREZ NA IMOVINU STANA koji se fakturiše 12 meseci: Tim novim fiksnim delom od 98,42 sin/m2 x 12 mes=1181,'4 din + 10%= 1299,144 din/m2 god ustvari taj novac koristi gradska uprava a ne toplana, i to korisnici neznaju jer se krije. Nemoguće je takođe da toplana deli korisnike na stanbeni prostor, poslovni prostor i povlaščene korisnike i da se te cene razlikuju jer se distribucija toplotne energije vrši za sve istim vodovima i cena proizvodnje kwh je ista pa nemože da se opravdaju ove različite cene kwh . Ono što je važno znati Naplata grejanja jje zakonita samo ako zgrada ima ugrađeni kalorimetar jer je to obaveza prodavca , bez njega Topla

Najnovije vesti

Vladimir Pištalo. Foto Vranje News Vladimiru Pištalu Borina nagrada »

Vladimir Pištalo je prošle i ove godine dva puta bio gost Vranja.Najpre u okviru vlastite književne večeri u sklopu Knji...