Gradska uprava odabrala ponudu Telekoma za mobilnu telefoniju

Grad Vranje dodelio je ugovor za usluge mobilne telefonije kompaniji Telekom Srbija a.d. Beograd, sa procenjenom vrednosti javne nabavke od 7,5 miliona dinara.

Na javni poziv za podnošenje ponuda za ovu javnu nabavku u otvorenom postupku, javili su se još i VIP mobajl i Telenor d.o.o, a kriterijum je bila „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

Ponude su bodovane tzv. „ponderima“ (postupak dodeljivanja odgovarajuće važnosti pojedinim veličinama izračunavanjem srednjih vrednosti), pa je VIP mobajl po tom osnovu od komisije dobio 76 pondera, Telenor 78, a Telekom celih 100 pondera.

Presudno je bilo što ova kompanija ima najveći budžet za nabavku mobilnih telefona od 8,8 miliona dinara, dok Telenor i VIP imaju 5, odnosno 4,5 miliona.

Odluku o dodeli ugovora potpisao je načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović.

Ugovor predviđa beneficiranu nabavku mobilnih telefona i usluge mobilnog saobraćaja.

Podsećanja radi, od 1. marta ove godine povećani su limiti za korišćenje službenih mobilnih telefona u Gradskoj upravi, po dokumentu koji se zove „Uputstvo o određivanju limita novčanih sredstava za krišćenje službenih mobilnih telefona organa grada i organa gradske uprave“.

Prethodno uputstvo o određivanjju limita za telefonske razgovore (br. 06-180/2016-04) doneto je 31. oktobra 2016. godine, a u novembru iste godine usledilo je i Uputstvo o njegovoj izmeni i dopuni.

Najnovije vesti