Grad Vranje prodaje žičaru Duboka

Gradsko veće grada Vranja raspisalo je javni oglas o otuđenju žičare "Duboka" iz javne svojine Grada Vranja u postupku javnog nadmetanja po početnoj ceni od 20,94 miliona dinara.

Žičara je kapaciteta 815 do 200 skijaša na sat, ima i pripadajuću opremu.

- Pravo učešća na oglasu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica.

Prijava pravnog lica mora da sadrži naziv, sedište i broj telefona, mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.

Uz prijavu pravnog lica prilaže se originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno lice, ne starije od trideset dana.

Prijava fizičkog lica mora da sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je to lice preduzetnik uz prijavu prilaže originalni izvod iz registra privrednih subjekata ili potvrdu da je preduzetnik upisan u odgovarajući registar, s tim da pomenuti prilozi ne budu stariji od trideset dana - objavljeno je na zvaničnom sajtu Gradske uprave.

Objašnjava se da se prijava dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom "Gradska uprava - za Komisiju za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine Grada".

Na poleđini koverte potrebno je vidljivo naznačiti ko je podnosilac prijave.

Potencijalni učesnici mogu razgledati predmetnu stvar svakog petka do isteka roka za podnošenje prijava po javnom oglasu u periodu od 11 do 13 časova.

Javno nadmetanje održaće se u velikoj sali Skupštine grada Vranja u prisustvu članova Komisije i zainteresovanih 23. juna ove godine od 12 časova.

Najnovije vesti