Slobodan Beljanski

Poučnost izdvojenih mišljenja u praksi Ustavnog suda

04.01.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Pravo na izdvojeno mišljenje regulisano je Poslovnikom o radu Ustavnog suda (US). Imajući na umu činjenice da se konstituiše jedno važno pravo, da od dostavljanja pismenog obrazloženja sudije koji to pravo koristi zavisi otpremanje odluke na objavljivanje, da se mišljenje objavljuje uz odluku u Službenom glasniku RS i Biltenu odluka US i da je ono, čak i kad je naknadno dostavljeno, sastavni deo ustavnosudskog predmeta, teško je izbeći zaključak da se radi o dêlu postupka pred US i o materiji koja je, u skladu sa čl. 175. st. 3....

Izmene Krivičnog zakonika: Čuvajte se mišljenja o mišljenju

01.11.2021
Tekst je izvorno objavljen na Peščaniku. Nije se navršilo ni dve godine od početka primene obimnih izmena i dopuna Krivičnog zakonika (KZ), a predložene su nove. Ovaj put daleko kraće, ali i zagonetnije. Lako ih je predstaviti. U kvalifikovanom obliku krivičnog dela Prinuda (član 135. KZ) u isti rang sa dramatičnim načinom izvršenja (svirepost, pretnja ubistvom ili teškom telesnom povredom, otmica) stavlja se i samo po sebi svojstvo žrtve kao lica „koje obavlja poslove od javnog značaja u vezi sa tim poslovima“. U krivičnom delu Ugrožavanje sigurnosti (član 138. KZ), osim pretnje...

Pometnja s rokovima

08.06.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Uredbom Vlade od 20.03.2020. godine propisano je da će se tokom vanrednog stanja rokovi u sudskim postupcima računati drugačije nego što je to uređeno zakonom. U članu 2.  navedeno je da za vreme vanrednog stanja, proglašenog 15. marta 2020. godine, prestaju teći rokovi za tužbe, privatne tužbe, ustavne žalbe, predloge, pravne lekove i sredstva za preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnom, krivičnom, vanparničnom, ustavnosudskom postupku i upravnom sporu (stav 1). U stavu 2. istog člana određeno je da u kaznenim postupcima (...