Sanja Strgar

Nova funkcija pravosuđa za jači pravni sistem

27.01.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavrata pravosudja.rs. Kao što je poznato, započet je postupak za promenu Ustava Republike Srbije iz 2006. godine, gde je poseban akcenat na izmenama u oblasti pravosuđa. Možda je to prilika da se ukaže i na određena pravna rešenja i uzmu u obzir predlozi stručne i druge javnosti. Naime, osim sadašnjih odredbi Ustava koje se odnose na sudstvo i tužilaštvo, postoji niz zakona koji regulišu oblast pravosuđa: Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova, Zakon o Pravosudnoj akademiji i drugi, gde je detaljno regulisana materija na koju se zakon odnosi...

Veštačenje u prekršajnom postupku - korak ka istini

21.12.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Slobodno se može reći da i danas u javnosti, uključujući i pravničku, postoji podeljeno mišljenje o značaju načela materijalne i formalne istine u sudskom postupku, kao i kojem načelu dati prednost. Laički bismo mogli reći da je materijalna istina ona koja odgovara stvarnom činjeničnom stanju, dok bi formalna istina bila ona koju je sud ili, pak, drugi državni organ utvrdio na osnovu pravila postupka. Ove dve istine ne moraju da se poklapaju. Nema sumnje da bi se najšira javnost uvek priklonila ideji materijalne istine. Na...