Olga Tešović

Alternativne sankcije - stručni izveštaji o učiniocu krivičnog dela

05.06.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Alternativne sankcije i praksa Tek su sa donošenjem Krivičnog zakonika 2006. godine alternativne sankcije (rad u javnom interesu, poravnanje učinioca i oštećenog, uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom) ušle u naš krivičnopravni sistem u većem obimu i detaljnije su regulisane, te je na taj način prihvaćen, sa izvesnim zakašnjenjem, jedan trend koji je u evropskim zakonodavstvima već decenijama pre postojao da se za izvršenje tzv. bagatelnih, lakših krivičnih dela, kao i krivičnih dela srednje težine, rešenje nastoji tražiti u...

Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi

30.10.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Uprkos činjenici da su i Tokijskim pravilima Ujedinjenih nacija [1 - objašnjenja su na kraju teksta], i Evropskim pravilima Saveta Evrope [2] date preporuke i smernice državama članicama za razvijanje delotvornih sistema vanzavodskih sankcija, u našoj zemlji je njihova primena retka i nedovoljna. Postavlja se pitanje zašto je to tako? Zapravo postoji više uzroka takvog stanja – od nedovoljno jasno određenih zakonskih odredbi i pravnih praznina u ovoj oblasti, preko neadekvatne organizacije Povereničke službe, do nedovoljne edukacije...