Nikola Nasković

Tumačenje zakona ili preuzimanje zakonodavne uloge od strane suda

03.08.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika od 01.12.2019. godine, na snagu je stupila odredba čl. 55a, sa naslovom “višestruki povrat”, kojom je predviđeno da za krivično delo učinjeno sa umišljajem za koje je propisana kazna zatvora, sud će izreći kaznu iznad polovine raspona propisane kazne pod sledećim uslovima: 1) ako je učinilac ranije dva puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišljajem na zatvor od najmanje jedne godine, 2) ako od dana otpuštanja učinoca sa izdržavanja kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet...