Milan Stefanović

Postupak poništenja magistarskih i doktorskih diploma

12.05.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Kada se utvrdi da diploma magistarskih i doktorskih studija nije rezultat samostalnog rada kandidata (plagijat), za poništavanje diplome o stečenom visokom obrazovanju nadležni su univerzitet, akademija strukovnih studija i visoka škola. Diploma se može uvek poništiti: ako je izdata od neovlašćene organizacije, ako je potpisana od neovlašćenog lica, ako njen imalac nije ispunio sve ispitne obaveze na način i po postupku utvrđenim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove, kao i ako nije ispunjavao uslove za upis na...

Uloga javnog tužilaštva u upravnom postupku

12.12.2022
Tekst je izvorno objavljen na portalu otvorenavratapravosudja.rs Upravni postupak sprovode organi javne uprave kada postupaju u upravnim stvarima, tj. u pojedinačnim situacijama u kojima, neposredno primenjujući zakon i druge propise, pravno ili faktički utiču na položaj stranke, i to najčešće tako što donose upravne akte (rešenja i zaključke). Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Pored osnovnih ovlašćenja iz krivičnog postupka i drugih kaznenih postupaka, javno tužilaštvo...

Kovid sertifikati: Nova preventivna mera

15.11.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Pandemija zarazne bolesti COVID-19 je već duže od godinu i po dana nametnula različite mere i ograničenja prava i sloboda, kao i uobičajenog načina života građana, radi zaštite javnog zdravlja. Poslednja od takvih mera u Republici Srbiji su tzv. Kovid propusnice, koje su već primenjene u većem broju drugih država. Vlada je 21. oktobra 2021. godine donela dopune Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koje se primenjuju počev od 25. oktobra 2021. godine, a kojima su uvedene tzv. Kovid propusnice...