Marija Momčilović

Odbrana siromašnog okrivljenog

20.12.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Osnovno pravo okrivljenog u krivičnom postupku je njegovo pravo na odbranu! Odbrana je opravdana i nužna kako u slučaju kada nije, isto tako i kada okrivljeni jeste nesumnjivo kriv. To sprečava nepovoljno postupanje, kao i težu odluku od one koja je predviđena zakonom, prema njemu. Svaki siromašni okrivljeni ima pravo na pravičan krivični postupak i na pun pristup pravdi, a njegove imovinske prilike ne treba da budu prepreka ili faktor ograničenja, u ostvarivanju odbrane. Princip pravednosti nalaže da se obezbedi besplatan...

Zaštita žrtve krivičnog dela

19.09.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Svaka žrtva ima pravo na pomoć i podršku! Žrtva (oštećeni) je osoba koja je pretrpela fizičku, psihičku emotivnu ili materijalnu štetu, koja je direktna posledica krivičnog dela. Žrtve su i članovi porodice lica čija je smrt posledica izvršenog krivičnog dela i koja su, usled smrti tog lica, pretrpela štetu. Međutim, iako svedočenje žrtve jeste zakonom propisana obaveza, isto uglavnom nije prijatno iskustvo, jer žrtve krivičnih dela često osećaju strah i ljutnju, zbog događaja usled kog su se našli u položaju žrtve. Da bi...