Julijana Mogoš Živković

Sporazum o priznanju krivičnog dela

22.02.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Sporazum o priznanju krivičnog dela je institut propisan i regulisan Zakonikom o krivičnom postupku. Iako se već godinama primenjuje, stiče se utisak da javnosti, odnosno građanima, nije jasno šta predstavlja ovaj institut, koja je njegova uloga u krivičnom postupku, ko ima koristi od njega i da li isti treba uopšte da postoji. Sporazum o priznanju krivičnog dela predstavlja vrstu ugovora koji se zaključuje između javnog tužioca i okrivljenog, uz obavezno prisustvo branioca, i to od donošenja naredbe o sprovođenju istrage do...

Zaštita sudija od neprimerenih uticaja

27.10.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Sudije odlučuju o najvažnijim ljudskim pravima i slobodama. Svaka stranka koja se nađe pred sudom želi da uspe u postupku. Kako bi uspeli u sporu ili kako bi ishodovali odluku koja im odgovara, nekad pribegavaju i neprimerenim uticajima na sudije. Neprimereni uticaju na sudije jesu svako direktno ili indirektno mešanje u odlučivanje sudije ili svaki pritisak koji se vrši na sudije u radu i odlučivanju. Cilj neprimerenog uticaja je da se ishoduje određena odluka. Posledica neprimerenih uticaja je da sudija ne vodi postupak i ne...

Nadležnosti i uloga Etičkog odbora Visokog saveta sudstva

06.09.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Etički odbor Visokog saveta sudstva je stalno radno telo Visokog saveta sudstva. Konstituisan je 15.oktobra 2021. godine. Etički odbor ima sedam članova. Za člana može biti imenovan sudija ili sudija u penziji koji je obavljao sudijsku funkciju najmanje 15 godina i koji nije disciplinski kažnjavan. Za člana Etičkog odbora ne mogu biti imenovani predsednik suda, član Saveta i član stalnog radnog tela Saveta. Članove Etičkog odbora bira Visoki savet sudstva na osnovu javnog poziva za imenovanje, nakon sprovedenog postupka...

Čemu služi Etički kodeks sudija

16.07.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Etički kodeks sudija je doneo Visoki savet sudstva 2010. godine. Etičkim kodeksom sudija se utvrđuju principi i pravila ponašanja sudija kojih bi sudije trebalo da se pridržavaju kako u obavljanju sudijske dužnosti, tako u privatnom životu, a sve u cilju očuvanja i unapređenja dostojanstva i ugleda sudije i sudstva. Obavezuje sve sudije u Republici Srbiji. Čemu služi Etički kodeks sudija? Etički kodeks sudija propisivanjem etičkih principa i pravila ponašanja sudija zapravo daje sliku "dobrog sudije" tako što iskazuje...