Dušan Milošević

Nepostupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja

07.04.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja. rs Šesnaestog novembra 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Sl. glasnik RS'' br. 105/2021), a koji je počeo da se primenjuje nakon tri meseca od dana stupanja na snagu. Generalno, napred navedenim izmenama i dopunama nastojali su se otkloniti izvesni nedostaci u postojećem zakonskom tekstu, a koji su se, između ostalog, odnosili i na propisani režim prekršajno-pravne odgovornosti. Međutim, pojavile su se nove nedoumice, a koje su najočiglednije...

Sudstvo i evropske integracije

15.05.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Republika Srbija je u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU). Ukratko, radi se o pristupanju specifičnoj nadnacionalnoj organizaciji sa institucijama i propisima koji se primenjuju u državama članicama. Samim tim, izazov je obezbediti ujednačenu primenu i tumačenje prava EU imajući u vidu nesumnjive razlike među pravnim sistemima država članica i nužnu nedorečenost propisa EU. Tim povodom, formiran je i nadnacionalni pravosudni aparat, oličen u Sudu pravde, kome je dodeljena uloga vrhovnog tumača prava EU....

Troškovi prekršajnog postupka

18.02.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Troškovi prekršajnog postupka su predmet ozbiljnih rasprava u stručnoj javnosti, mada opšti je utisak da zakonodavac ovoj temi nije pristupio temeljno. Naime, pojedine odredbe Zakona o prekršajima (u daljem tekstu: ZOP) su nedorečene, a nisu prepoznati, niti regulisani neki od ključnih izazova i problema. Samim tim, praksi je ostavljeno mnogo prostora što se pokazalo pogubnim zbog nedoslednosti i neujednačenosti u postupanju i odlučivanju. Dodatnu komplikaciju predstavlja i primena "povezanih" opštih pravnih akata, poput Zakonika o...

O (re)organizaciji sudstva

05.11.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Oduvek, sudska grana vlasti bila je na meti kritika kako unutar uže-stručne, tako i u široj javnosti, mada postoji konsenzus oko toga da ista mora biti nezavisna, efikasna i odgovorna, makar, na deklarativnom planu. U Republici Srbiji, dodatni izazov predstavljale su učestale promene državnog, političkog i ustavnog uređenja koje su bile praćene odgovarajućim izmenema propisa i institucionalnog okvira. Poslednji u nizu "reformskih" koraka jeste zvanični predlog za promenu Ustava u delovima koji se odnose na sudove i javna tužilaštva...