Dušan Milošević

Troškovi prekršajnog postupka

18.02.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Troškovi prekršajnog postupka su predmet ozbiljnih rasprava u stručnoj javnosti, mada opšti je utisak da zakonodavac ovoj temi nije pristupio temeljno. Naime, pojedine odredbe Zakona o prekršajima (u daljem tekstu: ZOP) su nedorečene, a nisu prepoznati, niti regulisani neki od ključnih izazova i problema. Samim tim, praksi je ostavljeno mnogo prostora što se pokazalo pogubnim zbog nedoslednosti i neujednačenosti u postupanju i odlučivanju. Dodatnu komplikaciju predstavlja i primena "povezanih" opštih pravnih akata, poput Zakonika o...

O (re)organizaciji sudstva

05.11.2020
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Oduvek, sudska grana vlasti bila je na meti kritika kako unutar uže-stručne, tako i u široj javnosti, mada postoji konsenzus oko toga da ista mora biti nezavisna, efikasna i odgovorna, makar, na deklarativnom planu. U Republici Srbiji, dodatni izazov predstavljale su učestale promene državnog, političkog i ustavnog uređenja koje su bile praćene odgovarajućim izmenema propisa i institucionalnog okvira. Poslednji u nizu "reformskih" koraka jeste zvanični predlog za promenu Ustava u delovima koji se odnose na sudove i javna tužilaštva...