Dušan Dakić

Sporazum o priznanju krivice na srpski način

10.04.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Američki pravni rečnik definiše sporazum o priznanju krivice („Plea bargain“), kao sporazum između optuženog i tužioca u kojem okrivljeni pristaje da prizna krivicu za neke ili sve optužbe protiv njega u zamenu za ustupke od strane tužioca. U Sjedinjenim Američkim Državama velika većina krivičnih predmeta ne ide na suđenje. U Srbiji, nije ista pravna situacija, i sudovi sporadično odlučuju o sporazumu javnog tužioca i okrivljenog o priznanju krivičnog dela. Da li će se ovaj trend promeniti kada zamenici javnog tužioca, postanu...

Pritvor u krivičnom postupku po privatnoj tužbi

03.05.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs U sudskoj praksi osnovnih sudova, pravilo je da sud odbija predlog za određivanje pritvora protiv okrivljenog u krivičnom postupku po privatnoj krivičnoj tužbi. Takvu odluku bi u postupku po žalbi, viši sudovi potvrđivali. Kratko obrazloženje obe odluke, uvek sadrži odredbu člana 212. Zakonika o krivičnom postupku, odnosno striktnu primenu stava 1. istog člana, koji predviđa da o određivanju pritvora odlučuje sud na predlog javnog tužioca. Dakle, u predmetnim odlukama, oba suda su isključiva da se pritvor protiv okrivljenog...

Postoji li kod nas silovanje bez prinude

18.01.2022
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Кrivično delo silovanje nije jedinstveno regulisano u uporednom pravu. U krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije, krivično delo silovanje je regulisano članom 178. Кrivičnog zakonika koji predviđa da „Кo prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica“, čini krivično delo silovanje. Dakle, u našom zakonodavstvu, neophodna su dva osnovna elementa za postojanje ovog krivičnog dela, i to su upotreba prinude i vršenje obljube (...

Društvena solidarnost i obavezna vakcinacija

07.10.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Vadrička i drugi protiv Češke, doneo presudu 8. aprila 2021. godine kojom je između ostalog ukazao na neophodnu društvenu solidarnost koja se pretpostavlja u savremenom demokratskom društvu, a odnosi se na vakcinaciju kao prevenciju bolesti. Obavezna vakcinacija je aktuelna tema u Republici Srbiji, iako se stručna javnost još uvek nije konačno izjasnila o tome. Ustav Republike Srbije u članu 68. garantuje pravo na zdravstvenu zaštitu svojim državljanima. Međutim, stepen te zaštite...

Pravo na život i prekršajna evidencija

23.04.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Dvadeset petog marta 2021. godine Evropski sud za ljudska prava sa sedištem u Strazburu doneo je presudu u postupku Smiljanić protiv Hrvatske broj 35983/14, a koja je pravno značajna iz više razloga. Evropski sud za ljudska prava je ovom presudom utvrdio da je izvod iz prekršajne evidencije dokaz o ranijoj osuđivanosti okrivljenog u krivičnom postupku, odnosno o njegovom društveno neprihvatljivom ponašanju. Podnosilac predstavke je ukazao da je njegov rođak poginuo u saobraćajnoj nezgodi koju je izazvao vozač koji je pod...

Načelo javnosti krivičnog postupka tokom vanrednog stanja

04.01.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije je proglašeno 15.03.2020. godine, iz sada već opštepoznatih razloga. Ubrzo nakon proglašenja vanrednog stanja, 17.03.2020. godine, ministarka pravde Republike Srbije je donela preporuku za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja. Istog dana je i većina predsednika Osnovnih sudova u Republici Srbiji donelo uputstvo o radu Osnovnih sudova za vreme vanrednog stanja, i to u predmetima koji su navedeni u preporuci Ministarstva pravde od 17.03.2020. godine. Uputstvima o...