dr Ivana Krstić

Besplatna pravna pomoć: Čekajući podzakonske akte

03.10.2019
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji po prvi put uvodi sistem pružanja besplatne pravne pomoći u Srbiji, počeo je da se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Ovaj zakon bi trebalo da omogući besplatan, jednostavan, dostupan, delotvoran i jednak pristup pravdi, što predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava. Šta građani mogu tražiti od pružalaca pravne pomoći? Građani mogu dobiti pravnu podršku i pravnu pomoć. Pravna podrška podrazumeva dobijanje opštih pravnih informacija, popunjavanje raznih formulara, sastavljanje javnobeležničkih isprava i posredovanje u rešavanju sporova...