Ana Stamenić

Nezakonito bogaćenje i krivični sistem

02.11.2023
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije UNCAC (Sl.list SCG - Međunarodni ugovori br.12/2005), Republika Srbija se saglasila sa odredbom čl.20 Konvencije kojom se pozivaju države članice da u svoj pravni sistem uvedu krivično delo nezakonito bogaćenje[1]. Konvencijom se naglašava da je oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, ali i prošireno oduzimanje imovine za koju sud utvrdi nelegalno poreklo, najznačajniji demotivišući faktor za buduće kriminalne aktivnosti. Evropska komisija je preporukom 2.2.4....