Aleksandra Pravdić

Osporavanje testamenta

08.07.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Testament proizvodi pravno dejstvo ukoliko je punovažan. To znači da ga je sačinilo lice sposobno za rasuđivanje, starije od 15 godina života, slobodno izražavajući svoju volju u nekom od oblika koji su propisani zakonom, pri čemu sama sadržina testamenta nije protivna prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima. U suprotnom, testament je nevažeći. žRazloge za nevažnost testamenta Zakon o nasleđivanju deli u dve kategorije - razloge za ništavost i razloge za rušljivost. U zavisnosti od konkretnog razloga, razlikuju se...

Nužni naslednici - ko su i šta im pripada

02.03.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs U našem pravu postoje dva osnova za nasleđivanje: testament i zakon. Ukoliko je preminuli iza sebe ostavio testament koji ispunjava sve zakonom propisane uslove, njegova imovina će biti raspodeljena shodno njegovoj poslednjoj volji - testamentalnim naslednicima. Ukoliko testamenta nema ili isti ne ispunjava uslove kako bi proizveo pravno dejstvo, imovina će biti raspodeljena zakonskim naslednicima na osnovu zakonskih pravila kojima se potencijalni naslednici svrstavaju u nasledne redove, uz određivanje udela u imovini koji će im...

Nasleđivanje, ugovori i raspolaganje imovinom

25.01.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs Naše pravo poznaje ugovore naslednog prava koji su regulisani Zakonom o nasleđivanju. To su ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života. Drugi naslednopravni ugovori – poput ugovora kojima se neko obavezuje da nekome ostavi svoju imovinu u nasleđe ili se unapred odriče naslednog prava, zabranjeni su u domaćem pravu. Jedna od najbitnijih karakteristika ova dva ugovora jeste da imovina koja je njihov predmet ne ulazi u zaostavštinu lica koje na ovaj način njome raspolaže. To rezultira time da...

Disciplinska odgovornost zaposlenog - kada može biti kažnjen

06.01.2021
Tekst je izvorno objavljen na otvorenavratapravosudja.rs. Disciplinska odgovornost zaposlenog predstavlja odgovornost za skrivljenu povredu radne obaveze, odnosno nepoštovanje radne discipline predviđene zakonom, opštim aktom (pravilnikom o radu/kolektivnim ugovorom), kao i ugovorom o radu, a za koju poslodavac može izreći zakonom predviđenu disciplinsku sankciju. Dakle, razlozi za disciplinsku odgovornost zaposlenog su isti razlozi kao i za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca - povreda radne obaveze i nepoštovanje radne discipline. Međutim, disciplinska odgovornost će...