14.05.2019

Univerzitet ima poslednju reč

Stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka (FON), formirana na zahtev Univerziteta u Beogradu, koja je proveravala originalnost doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog je utvrdila da 7 odsto preuzetog teksta bez navođenja izvora i pravilnog citiranja (od 126 citata pravilno su navedena svega 2) ne predstavlja plagijat i da se ovim neznatnim procentom ni na koji način ne mogu ugroziti originalnost i naučni doprinosi ovog rada.

U javnoj polemici i medijima primetna je konfuzija u vezi sa procedurom utvrđivanja plagijata.

Neophodna razjašnjenja pružaju Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Beogradu (Kodeks) i Pravilnik o postupku utvrđivanju neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova (Pravilnik).

Prema članu 11 Kodeksa, akademska čestitost „članova univerzitetske akademske zajednice zasniva se na samostalnosti u akademskom i naučnom radu, odnosno sprovođenju originalnih naučnih istraživanja, predstavljanju vlastitih rezultata i na strogom poštovanju autorskih prava drugih.“

Prema članu 21, stav 1 Kodeksa u „naučnoistraživačkom radu nije dozvoljeno plagiranje, lažno autorstvo, izmišljanje i krivotvorenje rezultata i autoplagiranje.“

Prema članu 22 Kodeksa:

„(1) Plagiranje je predstavljanje tuđih ideja ili tuđeg rada, u celini ili delovima, bez navođenja izvornog autorstva ili izvornika, odnosno protivzakonito prisvajanje tuđih intelektualnih tvorevina i naučnih rezultata i njihovo prikazivanje kao svojih, kao i:

– doslovno preuzimanje teksta drugog autora, odnosno kopiranje iz elektronskih ili štampanih izvora, sa srpskog ili stranog jezika, u delovima ili celosti, bez navođenja imena autora i izvora iz kojeg je tekst preuzet, kao i bez jasnog obeležavanja preuzetog dela;

– prepričavanje ili sažimanje teksta drugog autora iz elektronskih ili štampanih izvora, sa srpskog ili stranog jezika, u delovima ili celosti, bez odgovarajućeg navođenja imena autora i izvora iz kojeg je tekst preuzet, kao i bez jasnog obeležavanja prepričanog dela;

– predstavljanje ideja drugih autora kao svojih, bez odgovarajućeg navođenja imena autora, odnosno izvora iz koga je tekst preuzet.“

Takođe, članom 26 Kodeksa predviđeno je da:

„(1) Članovi univerzitetske akademske zajednice preduzimaju mere u svrhu unapređivanja i promovisanja poštovanja autorskih prava i prava intelektualne svojine.

(2) Univerzitet i njegove članice štite autorska prava i prava intelektualne svojine nad rezultatima istraživanja i prikupljenim podacima svih članova univerzitetske zajednice.

(3) Prilikom izbora u saradnička, nastavna, istraživačka i naučna zvanja, kandidati su dužni da predaju svojeručno potpisanu izjavu o izvornosti kojom potvrđuju da je svaki njihov rad i dostignuće na koja se pozivaju, izvorni rezultat njihovog intelektualnog rada i da taj rad ne sadrži nikakve izvore, osim onih koji su navedeni u radu.

(4) Članovi univerzitetske akademske zajednice prilikom zvanične predaje svojih naučnih i stručnih radova dužni su da predaju svojeručno potpisanu izjavu o izvornosti.“

Pravilnikom su predviđene Posebne odredbe koje se odnose na utvrđivanje originalnosti doktorske disertacije. Prema članu 7, stav 4 ovih odredbi u „slučaju konačne odluke kojom je utvrđeno da disertacija nije rezultat originalnog naučnog rada, diploma o stečenom naučnom nazivu doktora nauka oglašava se ništavom, u skladu sa zakonom.“

Nakon što je Stručna komisija podnela svoje obrazloženo stručno mišljenje, Etička komisija FON-a je jednoglasno podržala ovo mišljenje i na osnovu njega sačinila izveštaj za Nastavno-naučno veće FON-a.

Potom je Nastavno-naučno veće FON-a, ubedljivom većinom, podržalo ovaj izveštaj što je bio dovoljan razlog da tabloidi požure sa zaključkom da je stavljena tačka na sve polemike i da je ova doktorska disertacija autentična i nesporna.

Ipak, tačka još nije stavljena jer je članom 6 Pravilnika predviđena mogućnost žalbe podnosilaca zahteva na odluku Nastavno-naučnog veća FON-a.

U ovom konkretnom slučaju podnosilac zahteva je Univerzitet u Beogradu koji je, opet, reagovao na zahtev preko 300 srpskih profesora i naučnika da se ovaj doktorat poništi – dakle, pravo žalbe imaju svi oni koji su potpisali zahtev da se doktorat poništi.

Ova žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema odluke Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu (Odbor).

U roku od 60 dana od dana prijema žalbe, Odbor ima na raspolaganju tri mogućnosti:

1. Da potvrdi odluku Nastavno-naučnog veća FON-a.

2. Da preinači ovu odluku.

3. Da poništi ovu odluku i vrati je na ponovno odlučivanje.

Takođe, prema članu 2 Pravilnika, neakademsko ponašanje učinioca ga ne oslobađa od „eventualne odgovornosti po zakonskim propisima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualne svojine, kao i po drugim osnovima.“

Na kraju, valja pomenuti da svi učesnici u ovom postupku snose odgovornost za svoje postupke.

Prema članu 6 Kodeksa, vodeći računa o opštem dobru „članovi univerzitetske zajednice dužni su da čuvaju integritet Univerziteta i njegovih članica i da rade savesno, marljivo, odgovorno i posvećeno, prema svom najboljem znanju“.

Članom 10 Kodeksa predviđeno je da se svim članovima univerzitetske zajednice obezbeđuju „jednaki uslovi za izvršavanje profesionalnih obaveza, kao i iskazivanja intelektualnih sposobnosti i napredovanja“. Članom 12 stav 1 Kodeksa obavezuju se svi članovi univerzitetske zajednice da „svoje obaveze prema studentima, kolegama i zaposlenima na Univerzitetu i njegovim članicama izvršavaju odgovorno, savesno i profesionalno, držeći se načela objektivnosti, nepristrasnosti i međusobnog uvažavanja“.

Kodeksom su definisane i dužnosti fakulteta i nastavnika.

Prema članu 17, stav 2, alineja 5, nastavnici Univerziteta su dužni da „savesno provere svaki pisani rad studenta i da obrate posebnu pažnju na to da li taj rad sadrži neki od oblika neakademskog ponašanja iz člana 1. stav 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova.“

Sa nadom da sam pravilno citirao korišćena dokumenta u ovom tekstu, ostaje da se vidi da li papir trpi baš sve.

 

(Autor je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu)

Tekst je izvorno objavljen na Peščaniku