Usvojen izveštaj o radu Gradske uprave: Digitalizovani svi javni servisi

U nastavku sednice Skupštine grada Vranja odbornici su usvojili Izveštaj o radu Gradske uprave za 2020. godinu koji je obrazložio Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave.

On je istakao da je Gradska uprava, uprkos epidemiji izazvanoj koronavirusom, nastojala da održi "odgovoran, profesionalan i disciplinovan rad svih odeljenja i službi".

- Svi zaposleni u Gradskoj upravi redovno su izvršavali svoje zadatke i odgovarali na zahteve građana, pokazujući visok stepen spremnosti za saradnju i koordinaciju sa svim gradskim i republičkim ustanovama i preduzećima.

U prethodnoj godini doneto je nekoliko važnih planskih dokumenata: Plan razvoja grada za period 2021-2030. godine, Lokalni operativni plan odbrane od poplava na teritoriji grada Vranja za vode II reda, Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Vranje, Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2020. godinu - potencirao je Aritonović.

Pomenuo je kontinuiranu primenu eZup-a, kao i da su svi najnoviji digitalni servisi implementirani u Informacioni sistem Gradske uprave Vranje.

- Digitalizacija javnih servisa, kao opšti trend Vlade Srbije, potpuno je prihvaćen od strane rukovodstva grada i uvedeni su servisi u digitalnom obliku u sve sfere nadležnosti Gradske uprave, ali i javnih preduzeća i ustanova.

Poseban akcenat rukovodstvo Grada u izveštajnoj godini stavilo je na implementaciju eUprave.

Svi dostupni servisi Kancelarije za IT i elektronsku upravu, Vlade Republike Srbije, integrisani su u Informacioni sistem Gradske uprave Vranje, a na kraju 2020. godine zamenjen je softver eUprava, tako da će uskoro svi administrativni postupci biti postavljeni na portal.

U narednom periodu očekuju se digitalne novine (šalterske aplikacije, eUprava), a biće nastavljen i timski rad sa sugrađanima u cilju dodatnog olakšanja uslova za podnošenja zahteva, pojednostavljenom procedurom i administracijom - rekao je on.

U 2020. godini, dodao je, značajno je unapređen GIS grada Vranja.

- Pristupilo se veoma aktivnom radu na ovom projektu s ciljem da se što pre geoprostorni podaci, bitni za grad, ali i građane Vranja postave na portal www.gisvranje.rs. - rekao je Aritonović.

Nakon toga usvojeni su Izveštaj o radu lokalnog ombudsmana grada Vranja i Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva za 2020. godinu, kao i Odluke o predlozima Vlade RS da donese Odluke o prenosu prava javne svojine na gradsko građevinskom zemljištu iz javne svojine grada Vranja u javnu svojinu Republike Srbije i iz državne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Vranja, bez naknade neposrednom pogodbom.

Na sednici je usvojeno Rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije na teritoriji grada Vranja, Izveštaj o radu glavnog urbaniste grada Vranja za 2020. godinu, kao i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih predizeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grada Vranje, za period od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. godine.

Odbornici su usvojili i izveštaje o radu svih javnih preduzeća.

Zeleno svetlo dato je i na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Vranja, Odluku o izmeni i dopuni odluke o nagrađivanju učenika i studenata i novčanoj pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Vranja, kao i Odluku o izmeni odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom.

Na sednici su usvojena i pojedina Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora pojedinih javnih preduzeća, ustanova i školskih odbora.

Najnovije vesti