Ovo su pravila za dodelu pomoći porodicama sa trojkama ili duplim blizancima

Grad Vranje usvojio je Pravilnik kojim se uređuju se prava na finansijsku podršku porodicama sa duplim blizancima i trojkama na području grada Vranja za 2023. godinu.

Ovim pravilnikom propisuju se nosioci prava, način i uslovi ostvarivanja prava, način obezbeđivanja sredstava i druga pitanja.

Pravo se ovim pravilnikom priznaje roditeljima koji žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, odnosno starateljima, hraniteljima, usvojiteljima i deci.

"Pravo na mesečnu novčanu pomoć pripada porodicama sa duplim blizancima i trojkama, pod uslovom da za vreme ostvarivanja prava, deca i roditelji koji se neposredno brinu o deci, imaju prebivalište, odnosno boravište, ako je roditelj izbeglica ili raseljeno lice sa Kosova i Metohije, najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva na području grada Vranja", piše u pravilniku.

Pravo na mesečnu novčanu pomoć može ostvariti i hranitelj ili staratelj dece.

Pravo se priznaje za period od 1. januara do 31. decembra ove godine.

"Pravo na novčanu pomoć ostvaruje se na osnovu zahteva roditelja, hranitelja ili staratelja i dokumentacije o ispunjenosti uslova za ostvarenje prava.

Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se Gradskoj upravi – Odeljenju za društvene delatnosti.

Gradska uprava Grada Vranja – Odeljenje za društvene delatnosti kao prvostepeni organ rešenjem odlučuje o priznanju prava.

Protiv rešenja kojim Gradska uprava – Odeljenje za društvene delatnosti odlučuje o pravu na mesečnu novčanu pomoć, može se izjaviti žalba, koja se podnosi prvostepenom organu u roku od 8 dana od dana prijema rešenja.

Po žalbi odlučuje u drugom stepenu Gradsko veće grada Vranja", piše u ovom pravilniku.

Prilikom podnošenja zahteva, podnosilac zahteva prilaže - dokaz o prebivalištu roditelja, staratelja ili hranitelja, potom izvod iz matične knjige rođene dece, kao i potvrdu da su deca na redovnom školovanju, osim za decu predškolskog uzrasta.

Za staratelja je potrebni rešenje o starateljstvu, za hranitelje rešenje o hraniteljstvu i potvrda Javne ustanove Centar za socijalni
rad da roditelj neposredno brine o deci.

"Pravo na novčanu pomoć pripada porodicama sa duplim blizancima i trojkama do kraja tekuće godine, pod uslovom da su deca na redovnom školovanju odnosno predškoloskog uzrasta.

Porodica sa duplim blizancima i trojkama ima pravo na novčanu mesečnu pomoć u visini od 12.000 dinara.

Pravo na novčanu pomoć iz prethodnog stava odnosi se na budžetsku 2023. godinu.

Najnovije vesti