OJT zaključilo 42 sporazuma o priznanju krivičnog dela

Četrdeset dva sporazuma o priznanju krivice zaključilo je u prošloj godini Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Vranju, što je za trinaest manje u odnosu na 2018. kada ih je bilo 55, navodi se u izveštaju o radu ovog državnog organa za 2019.

U pet predloženih slučajeva ovakav sporazum nije sklopljen.

Kada je reč o vrsti sklopljenog sporazuma ima i onih koji su za epilog imali primenu krivičnih sankcija.

U 11 slučajeva to je bila kazna zatvora, 30 je uslovnih osuda, dok je 1 osoba novčano kažnjena.

- Po zaključenim sporazumima osnovni sudovi u Vranju i Bujanovci prihvatili su 36.

Dva su odbačena zbog nedolaska okrivljenih na sudska ročišta, 1 sporazum je odbijen jer je okrivjeno kasnije izjavio da u momentu zaključenja nije shvatio posledice zaključenja sporazuma, a za 5 sporazuma još uvek nije doneta sudska odluka - navodi v.f. osnovnog tužioca u Vranju Milica Petković.

Sporazum o priznanju krivice podrazumeva da okrivljeni prizna krivično delo za koje se tereti, a okrivljeni i javni tužilac se sporazumevaju o vrsti i visini kazne, odustajanju javnog tužioca od krivičnog gonjenja za krivična dela koja nisu obuhvaćena ovim sporazumom, troškovima krivičnog postupka i imovinsko-pravnom zahtevu i o odricanje stranaka i branioca od prava na žalbu protiv odluke suda donete na osnovu sporazuma kada je sud u potpunosti prihvatio sporazum.

U odmeravanju sankcija primenom ovog načela vranjsko OJT oslanja se na kaznanu politiku Apelacionog suda u Nišu.

OD OPORTUNITETA 6,3 MILIONA BUDŽETU REPUBLIKE

Načelo oportuniteta (zamena zaprećene zatvorske kazne do pet godina za uplatu novca na poseban račun Vlade Srbije itd) primenjeno je tokom 2019. godine prema 311 osoba. Na račun Vlade Srbije uplaćeno je na taj način 6.315.000 dinara, a na ime naknade štete oštećenom iznos od 4.704.628 dinara, što ukupno iznosi 11.019.628 dinara. U skladu sa članom 283, stav 4 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) pet osoba ispunilo je dospele obaveze izdržavanja, a shodno tački 5 tog člana 9 osoba ispunilo je obavezu da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga. U toku je postupak na primeni instituta odlaganja krivičnog gonjenja prema 107 osoba.

Javni tužilac može da odloži krivično gonjenje određenog lica (oprtunitet) ako to lice sanira štetu izazvanu izvršenjem nedela, plati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe, obavi određeni društveno koristan ili humanitaran rad.

Najnovije vesti