Ilić Marković: Sudije Višeg suda prebace normu i do deset puta (FOTO, VIDEO)

Sudije Višeg suda u Vranju u 2018. godini prosečno su mesečno rešili po 135,3 predmeta, pokazuje godišnja statistika iz izveštaja o radu ovog suda, koji je u četvrtak prezentovan na godišnjoj konferenciji za medije.

Predsednica Višeg suda Dragana Ilić Marković kazala je da "težinu" sudijskog posla i angažmana u tom smislu najbolje ilustruje informacija da je mesečna norma u krivičnoj materiji 14 predmeta po sudiji, a u parničnoj 12 u prvostepenoj materiji.

- Kada je reč o kvalitetu rada, procenat ukinutih odluka ovog suda je 3,7 odsto.

A, prema Pravilniku o kriterijumima, merilima postupku i organima za vrednovnje rada sudija i predsednika sudova, prema članu 15 koji se odnosu na kvalitet i predviđa kao merilo procenat ukinutih odluka po pravnom leku koji se izržava procentom ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj donetih odluka u ocenjivanom periodu, procenat ukinutih odluka iznosi svega 0,56 odsto na nivou celog suda - naglasila je Ilić Marković, uz napomenu da su ove brojke, gledano u odnosu na ukupan broj od deset sudija, "impozantne".

Ona je kazala da je uprava Višeg suda u Vranju završila godišnji izveštaj, koji je dostavljen predsednicima Apelacionog suda u Nišu i Vrhovnog kasacionog suda.

Viši sud u Vranju je u 2018. godini mao ukupno u radu 16.587 predmeta; rešeno je 13.398, a ostalo nerešeno 3.189 predmeta.

Kakvi su rezultati suda po sudskim materijama, možete pogledati u video klipu koji sledi.

KONTROLA SUDA

Na osnovu Programa kontrole rada viših sudova, obavljena je po jedna kontrola Višeg suda u Vranju u grđanskoj materiji dana (16. aprila 2018) i krivičnoj materiji (8. maja).

- U izveštaju Apelacionog suda u Nišu o kontroli rada Građanskog odeljenja Višeg suda u Vranju dat je zaključak
da sudije koje postupaju po predmetima ulažu potrebne napore da iste okončaju u što kraćem roku, uz konstataciju da se u mnogim predmetima može očekivati da se isti okončaju.

Posebno je ukazano na neprihvatljivu praksu da se ročišta zakazuju bez istovremenog određivanja dokaza, što dovodi do većeg broja ''praznih ročišta'', gde je potrebno izvršiti korekciju u dosadašnjoj praksi.

U izveštaju Apelacionog suda u Nišu o kontroli rada Krivičnog odeljenja zaključak je da je došlo do povećanja ukupnog broja nerešenih predmeta u odnosu na početak izveštajnog perioda, ali da se to može pravdati činjenicom da su
sudije koje postupaju po "K" predmetima (krivica), istovremeno zadužene i predmetima iz materije "P" i "P1" (parnica).

Ukazano je na potrebu poboljšanja kvaliteta rada u predmetima sa oznakom "K", kao i pravovremene i efikasne primene raspoloživih procesnih ovlašćenja.

Obavljena je i kontrola Sudske uprave i utvrđeno da je u pogledu pritužbi i uregencija, u potpunosti postupaljeno u skladu sa odredbom člana 55, stav 1 Zakona o uređenju sudova i da su ispoštovani rokovi u pogledu traženja i dostavljanja izjašnjenja i obaveštenja podnopsiocu pritužbe i urgencije, te da su uvek dostavljeni obrazloženi odgovori.

Markovićeva je potencirala "preopterećenost sudija velikim brojem predmeta u građanskoj meteriji, pri čemu sve sudije iz krivične materije postupaju u prvostepenim i drugostepenim predmetima iz građanske materije, što svakako stvara veću težinu i opterećenost tih sudija, koji su u isto vreme u situaciji da odlučuju u hitnim predmetima poput pritvora i privremene mere, te je neophodno povećati broj sudija za još dvoje".

- Neophodno je povećati broj sudijskih pomoćnika, kao i broj pripravnika, koji bi sudijama pomagali u rešavanju ovako velikog broja predmeta.

Takođe, u Višem sudu u Vranju nema dovoljno zapisničara, ni upisničara.

Imajući u vidu da sud ima osnovanu službu za podršku i pomoć svedocima i oštećenima, da ima posebno opremljenu prostoriju gde se isti izdvajaju i odvojeno saslušavaju, i da područni osnovni sudovi u poslednje vreme u velikom broju koriste ovu prostoriju i sudijskog pomoćnika i sekretara suda, koje su prošle kroz obuku za ovu vrstu podrške i pomoći, neophodno je sistematizovati posebno radno mesto za službenika koji bi obavljao navedene poslove - rekla je Markovićeva.

U okviru mera za rešavanje starih predmeta, donet je 14. januara 2018. godine Program rešavanja starih predmeta, "s ciljem da se reše predmeti dugog trajanja, dodala je Ilić Marković, i to kako prvostepenog, tako i drugostepenog
postupka i uvede primena mera radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu".

Program je zasnovan na smernicama koje su date u jedinstvenom programu rešavanju starih predmeta u Republici Srbiji, na odredbama Sudskog poslovnika i odgovarajućim pozitivno - pravnim propisima iz oblasti uređenja sudova i o sudijama kao i na poštovanju rokova propisanih procesnim zakonima.

Radi uspešnijeg rešavanja starih predmeta, sudijama je naloženo da podnose izveštaje svakog meseca, o broju predmeta iz svoje materije u kojima postupak traje preko 5 godina, računajući od dana podnošenja inicijalnog akta, kao i o fazi postupka u kojima se ti predmeti nalaze.

Sudijama je pisanim naredbama naloženo da sve predmete starije od 2 godine stave u rad najkasnije do kraja 2018.godine, a da u ostalim predmetima koji su stariji od 5 godina, jednom mesečno zakazuju suđenja i preduzimaju sve mere u cilju što hitnijeg rešavanja istih. Za 2 predmeta starija od 10 godina u prvostepenoj materiji, dat je nalog da isti moraju biti završeni do 28.02.2019.godine,

STARI PREDMETI

Viši sud u Vranju je na dan 01.01.2018. godine imao ukupno nerešenih 7.262 predmeta, od toga starih 80 predmeta. Tokom godine, primljeno je 9.325 predmeta, od toga 8.049 novih, te je ovaj sud imao ukupno u radu 16.587
predmeta, rešio je 13.398 predmeta, od toga starih 118 predmeta, a ostalo je nerešeno na kraju izveštajnog perioda 3.189 predmeta, od toga 32 stara predmeta, s tim što se stari predmeta računaju od datuma prijema u sudu.
Međutim, prema datumu prijema inicijalnog akta, u Višem sudu u Vranju, u prvostepenoj materiji ima ukupno 124 stara predmeta.

Od 124 predmeta starijih od 2 godine prema datumu prijema inicijalnog akta, u prvostepenoj materiji, ima ukupno 2 predmeta starija od 10 godina i to jedan u parničnoj, jedan u krivičnoj materiji. Što se tiče predmeta starijih od 5 do 10 godina, u prvostepenoj materiji, njihov ukupan broj je 21 i to 10 predmeta u parničnoj i 11 predmeta u krivičnoj materiji. Predmeti stariji od 3 do 5 godina, su u ukupnom broju od 44 i to 37 predmeta u parničnoj materiji, 6 u krivičnoj materiji i po jedan predmet u materiji ''R'' i ''Reh''.

Predmeti stariji od 2 do 3 godine, u parničnoj materiji 32 predmeta, u krivičnoj materiji 19 predmeta, po 2 predmeta u materiji ''R'' i ''P-uz'' i jedan premdet u materiji ''Reh''.

U prvostepenoj materiji, dakle, i to u materiji ''P'', ima ukupno 26 predmeta starija od 2 do 3 godine, 36 predmeta starija od 3 do 5 godina, 9 predmeta starija od 5 do 10 godina i 1 predmet stariji od 10 godina.

U materiji ''P1'', 6 predmeta su starija od 2 do 3 godine. U materiji ''P2'', 1 predmet je stariji od 3 do 5 godina i 1 od 5 do 10 godina.

U materiji ''K'', 19 predmeta je staro od 2 do 3 godine, 6 predmeta od 3 do 5 godina , 11 predmeta od 5 do 10 godina i 1 predmet preko 10 godina. U materiji ''R'' 2 predmeta su stara od 2 do 3 godine, 1 od 3 do 5 godina.
U materiji ''Reh'', 1 predmet je star od 2 do 3 godine i 1 predmet od 3 do 5
godina. U materiji ''P-uz'' 2 predmeta su stara od 2 do 3 godine.

Komisija za vrednovanje rada sudova i predsednika sudova Visokog saveta sudstva sudije Višeg suda ocenila je ocenom "izuzetno uspešno obavljaju sudijsku funkciju", a istu ocenu dobila je Dragana Ilić Marković za obavljanje funkcije predsednika suda.

BROJKE

U materiji ''Km'' u 2018. godini primljeno je ukupno 41 predmet, iz prethodne godine je ostalo nerešeno 17 predmeta, tako da je ukupno u radu bilo 58 predmeta, rešeno je 48 predmeta, nerešeno na kraju 10 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u radu 95,24% je potvrđenih, nema preinačenih, ukinuto 4,8 odsto.

U 2018. godini primljeno je 87 predmeta ''K'', a iz prethodne godine je preneto 78 predmeta, tako da je ukupno u radu bilo 165 predmeta. Rešeno je 87 predmeta, a ostala nerešena 78 predmeta.

U materiji ''P'' ukupno je bilo u radu 6.577 predmeta, rešeno je 6.364 predmeta i to meritorno 5.947 predmeta i na drugi način 417 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji u Odeljenju 144,64 predmeta.

U materiji ''P1'', primljeno je 11 predmeta, a iz prethodne godine je preneto 84 predmeta, ukupno u radu je bilo 95 predmeta, rešeno 77 predmeta, nerešeno na kraju 18 predmeta, a od primljenih ukupno je bilo 3 predmeta iz oblasti diskriminacije, 5 predmeta iz oblasti izbor i razrešenje organa pravnog lica i 3 predmeta iz oblasti mobinga.
Od ukupno rešenih 77 predmeta, meritorno je rešeno 71, na drugi način 6 predmeta.

U 2018. godini, u Višem sudu u Vranju, bio je enormno veliki priliv predmeta u materiji ''Gž'', tako da je u izveštajnom periodu primljeno ukupno 5.077 predmeta, s tim što je bilo na početku nerešenih 2.251 predmet, što daje ukupnu brojku predmeta u radu od 7.328 predmeta, od čega je rešeno 4.677 predmeta, a ostalo nerešeno 2. 651 predmet.
U materiji ''Gž1'' primljeno je 248 predmeta, na početku bilo nerešeno 89 predmeta, ukupno u radu 337 predmeta, rešeno 259 predmeta, ostalo nerešeno 78 predmeta.

U materiji ''Gž2'', primljeno je 39 predmeta, na početku 8 predmeta, ukupno 47 predmeta, rešeno 39 predmeta, ostalo nerešeno 8 predmeta.

Najnovije vesti