DRI: U 2016. Novi dom vratio samo jednu ratu pozajmice Gradu

U 2016. godini JP Novi dom vratilo je samo jednu mesečnu ratu po osnovu pozajmice iz budžeta Grada Vranja od 6,7 miliona dinara.

U izveštaju Državne revizorske institucije (DRI), sačinjenom nedavno nakon detaljne kontrole papirlogije o poslovanju lokalne samouprave za kalendarsku 2016, navodi se da je ovaj podatak dobijen od JP Novi dom, jer Gradska uprava nije vodila analitičku evidenciju potraživanja po osnovu te pozajmice.

- JP Novi Dom nije redovno servisiralo svoje obaveze mesečnim uplatama od po 417.000 dinara, već je u 2016. godini registrovana samo jedna uplata umesto dvanaest. Grad nije preduzeo mere naplate potraživanja za datu pozajmicu, što je suprotno članu 11, stav 8 Zakona o budžetskom sistemu, ali i članovima 5 i 9 Uredbe o budžetskom računovodstvu, te članu 2 Ugovora o regulisanju dugovanja (broj ugovora 40-164/2015-18).

Prethodno je Gradsko veće Vranja donelo zaključak (broj 06-158/2014-04) i to 10. oktobra 2014. godine, kojim je odobrilo pozajmicu JP Novi Dom u iznosu od 10 miliona dinara.

- To je suprotno članu 24. Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da Grad vrši nadležnosti propisane u članu 20. Zakona o lokalnoj samoupravi i druge nadležnosti poslova državne uprave, koji su im zakonom poverene članom 66, kojim je propisano da organi grada obavljaju poslove predviđene ovim zakonom za organe opštine i druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada.

Navedeni zaključak o davanju pozajmice nije u nadležnosti Gradskog veća, te je navedeni Zaključak donet bez pravnog osnova, odnosno suprotno članu 56 Zakona o budžetskom sistemu – navode iz DRI.

Najnovije vesti